Gradsko je vijeće na 27. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2016. godine u iznosu od 381.218.269 kuna ili 42,8% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 357.733.865 kuna ili 40,2% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2016. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 23.484.404 kuna.
Na visinu ostvarenih prihoda i rashoda proračuna u prvom polugodištu 2016. godine značajno je utjecalo iskazano ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika financiranih iz tih izvora, te je stoga ostvarenje proračuna u razdoblju I-VI 2016. veće u odnosu na isto razdoblje prethodne 2015. godine.
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2016. godinu planirani su u iznosu od 890.835.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2016. godine ostvareni su u iznosu 381.218.269 kuna ili 42,8% godišnjeg plana.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2016. godine najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 95,1%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 4,9% te primici od financijske imovine i zaduživanja s neznatnim udjelom.
Ostvareni prihodi i primici proračuna u razdoblju I-VI 2016. godine veći su za 8,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što su utjecali vlastiti i namjenski prihodi korisnika koji su po prvi puta uključeni u Proračun za 2016. godinu.

U razdoblju I-VI 2016. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 357.733.865 kuna ili 40,2% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 87,4%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 9,0% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 3,6% udjela.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2016. godine veći su za 11,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što su utjecali rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika, a koji su po prvi puta uključeni u Proračun za 2016. godinu.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2016.:

R.br.

Opis

Tekući plan za 2016.

Izvršenje I. – VI. 2016.

A UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

890.835.000

381.218.269

1. Ukupni prihodi

886.990.000

381.186.561

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

3.845.000

31.708

B UKUPNI RASHODI I IZDACI

890.835.000

357.733.865

1. Ukupni rashodi

809.756.600

325.490.084

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

81.078.400

32.243.781

C VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA

0,00

23.484.404

Struktura ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2016. godine razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika:

R.br

Opis

Tekući plan za 2016.

Izvršenje I. – VI. 2016.

A

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

890.835.000

381.218.269

proračunski prihodi

799.229.809

338.418.770

vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

91.605.191

42.799.499

B

UKUPNI RASHODI I IZDACI

890.835.000

357.733.865

rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

799.229.809

316.744.559

rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

91.605.191

40.989.306

C

VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)

0

23.484.404

višak/manjak proračuna

0

21.674.211

višak/manjak proračunskih korisnika

0

1.810.193

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Izvršenje I.-VI. 2016.:

R.br.

Opis

Tekući plan za 2016.

Izvršenje I. – VI. 2016.

1. PRIHODI POSLOVANJA

816.588.336

362.595.634

Prihodi od poreza

364.399.000

185.101.265

Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

78.907.375

20.989.710

Prihodi od imovine

138.113.607

53.691.827

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada

199.349.292

90.690.655

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

20.129.667

6.417.807

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.000.000

1.917.039

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

10.689.395

3.787.331

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

70.401.664

18.590.927

Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine

41.726.861

10.782.129

Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine

28.674.803

7.808.798

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

3.845.000

31.708

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

890.835.000

381.218.269

Struktura ostvarenja prihoda proračuna u prvom polugodištu 2016. razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika:

R.br. Opis Proračun za 2016. Izvršenje I. – VI. 2016.
1. PRIHODI POSLOVANJA

816.588.336

362.595.635

– proračunski prihodi

725.057.948

319.882.282

– vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

91.530.388

42.713.353

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJEKE IMOVINE

70.401.664

18.590.927

– proračunski prihodi

70.326.861

18.504.781

– vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

74.803

86.146

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

3.845.000

31.708

– proračunski prihodi

3.845.000

31.708

– vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

0

0

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

890.835.000

381.218.269

– proračunski prihodi

799.229.809

338.418.770

– vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

91.605.191

42.799.499

Ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama u razdoblju I-VI 2016.godine u odnosu na godišnji plan

R.br.

Opis

Tekući plan za 2016.

Izvršenje I. – VI. 2016.

1. PRIHODI POSLOVANJA

91.530.388

42.713.353

Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

14.261.155

6.514.253

Prihodi od imovine

15.307

9.468

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada

52.306.292

27.984.017

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

19.877.667

6.236.807

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.000.000

1.917.039

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

69.967

51.769

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

74.803

86.146

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

91.605.191

42.799.499

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2016.:

R.br.

Opis

Tekući plan za 2016.

Izvršenje I. – VI. 2016.

1. RASHODI POSLOVANJA

684.037.356

312.623.970

Rashodi za zaposlene

220.107.007

107.080.378

Materijalni rashodi

298.229.918

128.143.421

Financijski rashodi

24.914.311

15.206.471

Subvencije

23.235.800

12.583.689

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.705.000

608.663

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.713.000

16.046.237

Ostali rashodi

82.132.320

32.955.111

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

125.719.244

12.866.114

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

22.911.550

5.254.679

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

53.192.527

7.188.217

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

49.615.167

423.218

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

81.078.400

32.243.781

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

890.835.000

357.733.865

Struktura izvršenja rashoda proračuna u prvom polugodištu 2016. razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika

R.br. Opis Tekući plan za 2016. Izvršenje I. – VI. 2016.
1. RASHODI POSLOVANJA

684.037.356

312.623.970

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

597.018.394

273.124.598

– rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

87.018.962

39.499.372

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE

125.719.244

12.866.114

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

121.669.015

11.393.530

– rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

4.050.229

1.472.584

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

81.078.400

32.243.781

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

80.542.400

32.226.432

– rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

536.000

17.349

UKUPNI RASHODI I IZDACI

890.835.000

357.733.865

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

799.229.809

316.744.559

– rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

91.605.191

40.989.306

Izvršenje rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama u razdoblju I-VI 2016. godine u odnosu na godišnji plan:

R.br.

Opis

Tekući plan za 2016.

Izvršenje I. – VI. 2016.

1. RASHODI POSLOVANJA

87.018.962

39.499.372

Rashodi za zaposlene

25.769.244

12.271.289

Materijalni rashodi

60.802.619

27.021.589

Financijski rashodi

425.999

195.890

Ostali rashodi

21.100

10.605

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4.050.229

1.472.584

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

536.000

17.349

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

91.605.191

40.989.306

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Opis

Tekući plan za 2016.

Izvršenje I. – VI. 2016.

1.

Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem

30.099.350

4.924.544

2.

Odjel za komunalni sustav

194.558.550

66.468.522

3.

Odjel za poduzetništvo

8.818.000

2.804.220

4.

Odjel za odgoj i školstvo

142.332.771

68.846.201

5.

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

59.412.700

26.655.878

6.

Odjel za kulturu

116.167.700

44.246.383

7.

Odjel za sport i tehničku kulturu

85.296.000

37.705.440

8.

Odjel za financije

112.438.000

57.057.377

9.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

44.004.900

20.344.842

10.

Ured Grada

11.552.000

5.072.575

11.

Zavod za informatičku djelatnost

15.330.000

4.442.694

12.

Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje

200.000

25.017

13.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

70.625.029

19.140.171

UKUPNI RASHODI I IZDACI

890.835.000

357.733.865

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

799.229.809

316.744.550

– rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

91.605.191

40.989.315

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/16.