Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 22. sjednici, održanoj 22. prosinca 2015. donijelo Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu.

Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2016. godinu u iznosu od 798.800.000 kuna što predstavlja smanjene za 2,1% u odnosu na iznos proračuna za 2015. godinu.

Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu iznosi 890.835.000 kuna što predstavlja povećanje za 19,2% u odnosu na iznos proračuna za 2015. godinu.
U Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu su po prvi puta uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju u iznosu od 91.605.191 kuna te je stoga Proračun za 2016. godinu veći u odnosu na 2015. godinu.

U Proračunu Grada Rijeke za 2016.-2018. godinu po prvi puta su iskazani vlastiti i namjenski prihodi svih 80 proračunskih korisnika Grada Rijeke – Dječji vrtić, Dom mladih, 24 osnovne škole, Dječji dom Tić, Gradska knjižnica, Muzej Grada, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Javna vatrogasna postrojba, 34 mjesna odbora, 9 vijeća nacionalnih manjina i predstavnica nacionalne manjine. U proračun za naredno trogodišnje razdoblje uključene su i dvije ustanove koje su od početka slijedeće godine novi proračunski korisnici Grada Rijeke, a to su: Psihijatrijska bolnica Lopača i Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka.

Projekcija proračuna za 2017. godinu s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima te rashodima i izdacima proračunskih korisnika iznosi 863.700.000 kuna, a za 2018. godinu projekcija iznosi 930.300.000 kuna.

Ukupan Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu iznosi 890.835.000 kuna. Ako bi se, radi bolje usporedivosti, iz ukupnog iznosa izuzeli vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, proračun bi iznosio 799.229.809 kuna, što znači da su proračunski prihodi veći za 51,7 mil. kuna u odnosu na 2015. godinu.

Kroz sve tri godine rashodi i izdaci proračuna su uravnoteženi s planiranim prihodima i primicima.

Ukupni prihodi i primici za 2016. godinu planirani su u iznosu 890.835.000 kuna što predstavlja povećanje za 19,2% ili za 143.335.000 kuna u odnosu na 2015. godinu.
Kao što je već prethodno navedeno, povećanje prihoda proiračuna 2016. u odnosu na 2015. je posljedica:
– uključivanja u proračun vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu 91.605.191 kuna,
– povećanja proračunskih prihoda u odnosu na 2015. godinu za 51.729.809 kuna ili za 6,9% (planiraju se veći proračunski prihodi od poreza, od pomoći, od imovine i kapitalni prihodi).

U ukupnim prihodima 2016. godine, prihodi poslovanja iznose 816.588.336 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 70.401.664 kuna, a primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 3.845.000 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2016. godini planiraju se u iznosu 890.835.000 kuna i uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima.
Rashodi proračuna u 2017. godini iznose 863.700.000 kuna, a u 2018. godini iznose 930.300.000 kuna

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu.

Struktura ukupnog proračuna za razdoblje 2016.-2018. godine:

Prihodi

Proračun za 2016.

Udio

Vlastita proračunska sredstva

799.229.809

89,7

Vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika

91.605.191

10,3

UKUPNO PRORAČUN

890.835.000

100,0

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br.

Opis

Proračun za 2016.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

890.835.000

1. UKUPNI PRIHODI

886.990.000

2. PRIMICI OD FIANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

3.845.000

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

890.835.000

1. UKUPNI RASHODI

809.756.600

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

81.078.400

C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)

0

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i izdataka:

Red. br.      

Opis

Proračun za 2016.

1. PRIHODI POSLOVANJA

816.588.336

Prihodi od poreza

364.399.000

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

78.907.375

Prihodi od imovine

138.113.607

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

199.349.292

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

20.129.667

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.000.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

10.689.395

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

70.401.664

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

41.726.861

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

28.674.803

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

3.845.000

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

890.835.000

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br.

Opis

Proračun za 2016.

1. RASHODI POSLOVANJA

685.943.246

Rashodi za zaposlene

220.570.237

Materijalni rashodi

297.609.248

Financijski rashodi

25.266.161

Subvencije

24.340.600

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prpračuna

2.705.000

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.768.000

Ostali rashodi

82.684.000

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

123.813.354

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

20.336.850

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

53.540.637

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

49.935.867

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

81.078.400

UKUPNI RASHODI I IZDACI

890.835.000

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br.

Odjeli gradske uprave

Proračun za 2016.

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

29.799.350

2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

195.948.550

3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

8.818.000

4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

142.159.071

5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

59.412.700

6. Odjel gradske uprave za kulturu

116.227.700

7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

85.296.000

8. Odjel gradske uprave za financije

112.488.000

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

44.004.900

10. Ured Grada

11.552.000

11. Zavod za informatičku djelatnost

13.430.000

12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

200.000

13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

71.498.729

UKUPNO

890.835.000

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 13/15.

Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu