Na današnjem gradonačelnikovu kolegiju gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, koji  prije nije mogao biti raspravljen zbog lokalnih izbora. Za razliku od ranijih godina, gradski proračun za 2016. godinu, slijedom novih zakonskih propisa, sadrži vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika te u istom iznosu rashode koji se iz tih prihoda financiraju, odnosno cjelovite financijske planove proračunskih korisnika. Iz tog je razloga proračun za 2016. godinu, u odnosu na godinu ranije, veći.

-Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 785.505.421 kuna ili 85,3% godišnjeg plana, dok su ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni u iznosu 789.582.460 kuna ili 85,4% godišnjeg plana. – kazao je gradonačelnik Obersnel dodajući da se tekući manjak prihoda u  iznosu od  4.077.040 kuna, odnosi na proračunske korisnike, dok sam Grad Rijeka iskazuje manjak od 254.000 kuna, što je neznatno  u odnosu na ranije godine.

Govoreći o makroekonomskim kretanjima u Hrvatskoj u prošloj godini Obersnel je istaknuo kako je prošle godine, nakon šest godina, osjetno dinamiziran rast BDP-a . – U 2016. godini rast BDP-a bio je 2,9 %, bolje od predviđanja, počelo se govoriti o izlasku iz krize i oporavku gospodarstva, no pokazatelji prihoda još su uvijek niži od onih iz predkrizne 2008. godine. Radi se o vrlo skromnim pomacima. – rekao je Obersnel.

Ostvareni prihodi i primici proračuna u 2016. godini veći su za 14,9% u odnosu na 2015. godinu, na što su utjecali vlastiti i namjenski prihodi korisnika koji su po prvi puta uključeni u Proračun za 2016. godinu. Najveći udjel u strukturi prihoda imaju prihodi poslovanja s 94,2%,  slijede  prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 4,2% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 1,6%.

–  Prihodi iz poslovanja manji su nego prethodne godine zbog manjeg ostvarenja prihoda iz poreza na nekretnine, koji je iznosio 14 milijuna kuna ili 60 % planiranog, dok  je prihod od poreza na dohodak u iznosu od 323 milijuna kuna, što je ostvarenje od 96,5 % planiranog i za 2,2 milijuna kuna je veći  nego 2015. godine. No, to povećanje raduje samo uvjetno jer se radi o iznosu za 28 milijuna kuna manjem nego smo bilježili 2008. godine, a sve se to izgubilo kroz dvije porezne reforme –  kazao je  gradonačelnik dodajući da ovi pokazatelji ukazuju kako se za prošlu godinu, unatoč rastu BDP-a i utjecaju povoljnih vanjskim faktora, može govoriti tek o skromnom oporavku.

Na rashodovnoj strani najveći su rashodi poslovanja koji čine 83,2 % , a rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova imaju udjele od po 8,4% . –  Vidljivo je da su rashodi najveći u dijelu koji se odnosi na zaposlene, no odnose se i na  upravu i na sve proračunske korisnike, tako da ovo povećanje ne znači da ima novozaposlenih i da su porasle plaće – kazao je gradonačelnik. Također, u dijelu rashoda poslovanja, značajan se iznos, 30,7 milijuna kuna odnosi na naknade građanima i kućanstvima, odnosno korisnike Socijalnog programa i razne druge pomoći, poput stipendija za studente i učenike.  Svi ostali rashodi bitno su  smanjeni, a u dijelu koji se odnosi na  otplatu zajmova i izdanih vrijednosnih papira gradonačelnik je podsjetio da je Grad Rijeka sredinom prošle godine u potpunosti isplatio gradske obveznice.

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu  uputit će se na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću.

U nastavku kolegija prihvaćena su izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2016. godinu.

-Od planiranih sredstava iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, riječ je o iznosu od 27,3 milijuna kuna, utrošeno je 10,5 milijuna kuna jer  su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, usporili gradnju pojedinih prometnica, pristupnih cesta i raskrižja koja su bila planirana – obrazložila je Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav.  U dijelu vezanom za održavanje komunalne infrastrukture, od planiranih 88,7 milijuna kuna, utrošeno  je 80 milijuna kuna na čišćenje i održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta  i groblja te javnu rasvjetu.  –  Razlog manjeg utroška sredstava u odnosu na plan je što računi za prosinac za pojedine radove nisu zaprimljeni do određenog roka za završno knjiženje pa nisu ušli u rashode u rashode 2016. godine, već u 2017. godinu, zatim što pojedini radovi nisu realizirani do kraja godine već su prenijeti na početak ove, a pojedine aktivnosti su realizirane sa manje sredstava nego što je planirano. – obrazložila je Miličević.

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora ostvaren je u iznosu od 12 milijuna kuna od planiranih 12,4 milijuna kuna. – U mjesnim odborima po ovom je Planu realizirano 620 komunalnih zahvata, a prijelazni radovi, oni koji su iz 2016. godine prenijeti u ovu godinu, bit će završeni do kraja lipnja – kazala je Miličević. Komunalni prioriteti u mjesnim odborima odnose se na radove proširenje javne rasvjete, zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta, zahvate i sanacije na nerazvrstanim cestama i ostalim javno – prometnim površinama.

Na današnjem kolegiju prihvaćen je i  zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama u  Rijeci za školsku 2017./2018. godinu. Kako je kazala Sanda Sušanj, pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, Grad Rijeka više od 21 godinu sufinancira produženi boravak i cjelodnevnu nastavu u svim osnovnim školama kojima je osnivač, ali i u školama drugih osnivača. – U osnovnim školama imamo 76 skupina i isto toliko učiteljica koje financira Grad Rijeka, produženi boravak besplatan je za sve učenike 1. razreda, a roditelji učenika od 2. do 4. razreda participiraju u cijeni u skladu s primanjima – rekla je Sušanj dodajući da  po ovom programu Grad Rijeka prednjači pred drugima.  Za produženi boravak i cjelodnevnu nastavu do kraja proračunske godine osigurano je 1,5 milijuna kuna , a ukupno se za ovaj program godišnje izdvaja 7 milijuna kuna.