Gradsko je vijeće na 27. sjednici održanoj 29. rujna 2016. usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu. Time je  Proračun za 2016. godinu povećan za 33.398.000 kuna odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun.
Temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i rashoda proračuna te procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu predlaže se povećanje Proračuna za 2016. godinu za 33.398.000 kuna odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun te proračun sada iznosi 924.233.000 kuna.
Tekući prihodi i primici Proračuna Grada Rijeke se predlažu u manjem iznosu od tekućih rashoda i izdataka za 3.167.629 kuna i iznose 921.065.371 kuna. Naime, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke se u proračun uključuju planirani viškovi i manjkovi proračunskih korisnika iz prethodnih godina, koji su utvrđeni financijskim izvještajima proračunskih korisnika za 2015. godinu. Ukupno se planira raspored viškova proizašlih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika iz prethodnih godina u iznosu 3.221.700 kuna te pokriće manjka iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu 54.071 kuna.
Slijedom svega navedenog, planiraju se prihodi Proračuna Grada Rijeke u manjem iznosu od rashoda za 3.167.629 kuna jer se taj iznos rashoda financira iz viškova prenesenih iz prethodne godine.

Ukupni prihodi i primici proračuna iznose 921.065.371 kuna što predstavlja povećanje za 30.230.371 kuna ili za 3,4% u odnosu na početni plan. U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i očekivanim ostvarenjem do kraja godine, povećan je plan pojedinih vrsta prihoda. Najznačajnija povećanja predložena su na poreznim prihodima (7,7 mil. kuna), prihodima od komunalnih doprinosa i naknada (6,0 mil. kuna) te kod primitaka od zaduženja (6,5 mil. kuna).

Prijedlogom rebalansa rashodi i izdaci usklađeni su s dosadašnjim izvršenjem te potrebama do kraja godine.
Rebalansom za 2016. godinu povećavaju se ukupni rashodi/izdaci proračuna za 33.398.000 kuna odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun te iznose 924.233.000 kuna.
Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2016. godinu:

Red. br.

Opis

Proračun 2016. I. rebalans 2016.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

890.835.000

921.065.371

1. Ukupni prihodi

886.990.000

910.010.371

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

3.845.000

11.055.000

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

890.835.000

924.233.000

1. Ukupni rashodi

809.756.600

841.253.900

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

81.078.400

82.979.100

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRET.GOD.- pror. korisnici

0

3.167.629

RAZLIKA (A-B+C)

0

0

Struktura Proračuna Grada Rijeke razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika

R.br

Opis

Proračun za 2016.

I. rebalans 2016.

A

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

890.835.000

921.065.371

proračunski prihodi

799.229.809

825.066.027

vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

91.605.191

95.999.344

B

UKUPNI RASHODI I IZDACI

890.835.000

924.233.000

rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

799.229.809

825.066.027

rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

91.605.191

99.166.973

C

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0

3.167.629

višak/manjak proračuna

0

0

višak/manjak proračunskih korisnika

0

3.167.629

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka

R.br.

Opis

Proračun za 2016.

I. rebalans 2016.

1. PRIHODI POSLOVANJA

816.588.336

837.497.429

Prihodi od poreza

364.399.000

372.099.000

Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

78.907.375

79.852.930

Prihodi od imovine

138.113.607

138.869.605

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada

199.349.292

206.903.840

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

20.129.667

22.585.989

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.000.000

5.000.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

10.689.395

12.186.065

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

70.401.664

72.512.942

Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine

41.726.861

42.468.500

Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine

28.674.803

30.044.442

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

3.845.000

11.055.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

890.835.000

921.065.371

Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika:

R.br. Opis Proračun za 2016. I. rebalans 2016.
1. PRIHODI POSLOVANJA

816.588.336

837.497.429

– proračunski prihodi

725.057.948

743.114.527

– vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

91.530.388

94.382.902

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJEKE IMOVINE

70.401.664

72.512.942

– proračunski prihodi

70.326.861

72.396.500

– vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

74.803

116.442

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

3.845.000

11.055.000

– proračunski prihodi

3.845.000

9.555.000

– vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

0

1.500.000

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

890.835.000

921.065.371

– proračunski prihodi

799.229.809

825.066.027

– vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

91.605.191

95.999.344

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama:

R.br.

Opis

Proračun za 2016.

I. rebalans 2016.

1. PRIHODI POSLOVANJA

91.530.388

94.382.902

Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

14.261.155

14.167.075

Prihodi od imovine

15.307

26.305

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada

52.306.292

53.266.840

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

19.877.667

21.820.389

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.000.000

5.000.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

69.967

102.293

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

74.803

116.442

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.500.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

91.605.191

95.999.344

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br.

Opis

Proračun za 2016.

I. rebalans 2016.

1. RASHODI POSLOVANJA

685.943.246

707.717.476

Rashodi za zaposlene

220.570.237

221.528.378

Materijalni rashodi

297.609.248

308.640.390

Financijski rashodi

25.266.161

25.735.535

Subvencije

24.340.600

27.814.600

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.705.000

2.644.708

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.768.000

32.601.000

Ostali rashodi

82.684.000

88.752.865

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

123.813.354

133.536.424

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

20.336.850

26.585.212

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

53.540.637

59.724.380

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

49.935.867

47.226.832

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

81.078.400

82.979.100

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

890.835.000

924.233.00

Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika:

R.br. Opis Proračun za 2016. I. rebalans 2016.
1. RASHODI POSLOVANJA

685.943.246

707.717.476

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

598.770.974

616.447.442

– rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

87.172.272

91.270.034

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE

123.813.354

133.536.424

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

119.916.435

128.020.485

– rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

3.896.919

5.515.939

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

81.078.400

82.979.100

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

80.542.400

80.598.100

– rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

536.000

2.381.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI

890.835.000

924.233.000

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

799.229.809

825.066.027

– rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

91.605.191

99.166.973

Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama:

R.br.

Opis

Proračun za 2016.

I. rebalans 2016.

1. RASHODI POSLOVANJA

87.172.272

91.270.034

Rashodi za zaposlene

25.861.544

26.314.191

Materijalni rashodi

60.879.829

64.484.180

Financijski rashodi

410.799

450.863

Ostali rashodi

20.100

20.800

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.896.919

5.515.939

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

536.000

2.381.000

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

91.605.191

99.166.973

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Opis

Proračun za 2016.

I. rebalans 2016.

1.

Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem

29.799.350

29.493.200

2.

Odjel za komunalni sustav

195.948.550

207.635.470

3.

Odjel za poduzetništvo

8.818.000

7.810.600

4.

Odjel za odgoj i školstvo

142.159.071

147.006.689

5.

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

59.412.700

60.631.311

6.

Odjel za kulturu

116.227.700

120.466.335

7.

Odjel za sport i tehničku kulturu

85.296.000

91.180.000

8.

Odjel za financije

112.488.000

113.323.040

9.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

44.004.900

44.646.500

10.

Ured Grada

11.552.000

11.918.260

11.

Zavod za informatičku djelatnost

13.430.000

15.996.500

12.

Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje

200.000

200.000

13.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

71.498.729

73.925.095

UKUPNI RASHODI I IZDACI

890.835.000

924.233.000

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu objavljene su u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/16.