Vijećnici novooformljene većine u Gradskom vijeću usvojili su prijedlog izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke čime je odlučivanje o sufinanciranju djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača, iz nadležnosti gradonačelnika prešlo u  nadležnost Gradskog vijeća.

Od deset točaka dnevog reda vijećnici su najviše raspravljali o  prijedlogu  izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke  te Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu.

Izmjena Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke prihvaćena s 23 glasa „za“ i 11 „suzdržanih”

Prijedlog  izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada  predložilo je osam vijećnika novooformljene većine u Gradskom vijeću, u čije ime je prijedlog obrazložio Danko Švorinić. Kako je istaknuo, ovom izmjenom  iz nadležnosti gradonačelnika u nadležnost Gradskog vijeća prelazi odlučivanje o sufinanciranju djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se, kao i vrtići gradske ustanove Dječji vrtić Rijeka, nalaze u Planu mreže.  – Kako Gradsko vijeće donosi Plan mreže dječjih vrtića grada Rijeke i donošenjem proračuna određuje ukupni iznos  predviđen za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača, može preuzeti i nadležnost nad odlučivanjem o sufinanciranju vrtića drugih osnivača, a koje je bilo preneseno na gradonačelnika – kazao je Švorinić dodajući da izmijenjena odluka ne znači promjenu u visini subvencija drugim osnivačima vrtića, no da će se o tome tek trebati raspraviti. Napomenuo je i kako prijedlog nije usmjeren protiv Dječjeg vrtića Rijeka , no da je činjenica da je 250 djece ostalo neupisano u vrtiće te gradske ustanove.  – Nije fer i nije pošteno da njihovi roditelji imaju veće troškove od roditelja djece upisane u gradske dječje vrtiće . – kazao je Švorinić.

U raspravi koja je uslijedila vijećnici Kluba SDP-Laburisti – SDSS višekratno su isticali da se načelno slažu s ovom promjenom, no smatraju kako je za subvencioniranje po istim mjerilima  nužno da kvaliteta usluge i standard budu jednaki u privatnim i  gradskim vrtićima, što danas nije slučaj. Ukazali su i na, u posljednjih nekoliko godina, obnovom starih i gradnjom novih dječjih vrtića, povećane kapacitete Dječjeg vrtića Rijeka.  S druge  strane, vijećnici novooformljene većine u Gradskom vijeću, isticali su nedostatne kapacitete gradskih dječjih vrtića i nedovoljno financiranje vrtića drugih osnivača, napominjući da sva djeca imaju pravo na jednake uvjete tijekom odrastanja tvrdeći da to danas nije tako jer se Grad Rijeka prema privatnim vrtićima odnosi maćehinski.

Očitujući se o ovom prijedlogu gradonačelnik Obersnel upozorio je da se izmjenom Plana mreže dječjih vrtića problemi neće riješiti. – Svi imaju pravo na jednake uvjete , ali to se odnosi i na primatelje usluga, djecu i roditelje, ali i na davatelje usluga, dječje vrtiće. U tim okolnostima privatni vrtići trebaju pružati jednaku razinu usluge i standarda kao dječji vrtići gradske ustanove, a što se odnosi na prehranu, programe, dodatne aktivnosti – kazao je Obersnel.  Pritom je kazao kako je sigurno da će uz subvencioniranje, najveći prihod svih vrtića biti iz gradskog proračuna što će značiti, kazao je, i kontrolu trošenja proračunskog novca . – Nemam ništa protiv ovakve odluke, ali ponavljam, za jednake novce mora biti i jednaka usluga – naglasio je gradonačelnik.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu

U nastavku sjednice pred vijećnicima se našao Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu. Obrazlažući izvještaj gradonačelnik Obersnel kazao je  kako se on nije mogao ranije naći  pred vijećnicima zbog lokalnih izbora.
“Za razliku od ranijih godina, gradski proračun za 2016. godinu, slijedom novih zakonskih propisa, sadrži vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika te u istom iznosu rashode koji se iz tih prihoda financiraju, odnosno cjelovite financijske planove proračunskih korisnika. Iz tog je razloga proračun za 2016. godinu, u odnosu na godinu ranije, veći. Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 785.505.421 kuna ili 85 % godišnjeg plana, dok su ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni u iznosu 789.582.460 kuna ili 85,4% godišnjeg plana,” kazao je gradonačelnik Obersnel dodajući da se tekući manjak prihoda u  iznosu od  4,1 milijun kuna odnosi na proračunske korisnike, dok sam Grad Rijeka iskazuje manjak od 254.000 kuna. Obersnel je u obrazloženju Izvještaja istaknuo i kako je prošle godine, nakon šest godina, BDP porastao za 3 %, što je pokazatelj izlaska iz krize i oporavka gospodarstva, no pokazatelji prihoda još su uvijek niži od onih iz predkrizne 2008. godine. – Primjerice, najveći prihodi iz poslovanja, ostvareni od poreza i prireza,  veći su za 7 milijuna kuna nego 2015. godine, ali taj iznos je 27 milijuna kuna manji nego je bio 2008. godine,” kazao je gradonačelnik.

Ostvareni prihodi i primici proračuna u 2016. godini veći su za 14,9% u odnosu na 2015. godinu, na što su utjecali vlastiti i namjenski prihodi korisnika koji su po prvi puta uključeni u Proračun za 2016. godinu. Najveći udjel u strukturi prihoda imaju prihodi poslovanja s 94,2%, slijede  prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 4,2% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 1,6%.

Na rashodovnoj strani najveći su rashodi poslovanja koji čine 83,2%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova imaju udjele od po 8,4%.
“Vidljivo je da su rashodi najveći u dijelu koji se odnosi na zaposlene, no odnose se i na  upravu i na ukupne rashode za zaposlene svih proračunskih korisnika , tako da ovdje nije riječ o povećanju plaća i u ovom dijelu rashodi su na razini godine prije,” kazao je gradonačelnik. Predstavljajući Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu Obersnel je kazao i kako se svi krediti otplaćuju prema predviđenoj dinamici, kako su gradske obveznice isplaćene te da niti jedno jamstvo nije naplaćeno, kao ni ikad dosad.

Dok su vijećnici Kluba SDP – Laburisti – SDSS prihvatili Izvještaj ističući u raspravi kako su svi prioritetni programi ostvareni, zadržan standard u socijali  i komunalnim djelatnostima te pohvalili napore koje su gradonačelnik i gradska uprava učinili kako bi osigurali novac iz drugih izvora , europskih fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za pojedine projekte, vijećnici novooformljene većine višekratno su napominjali loše izvršenje proračuna, 85 posto, u odnosu na planirano i ustvrdili kako se deficit proračuna iz godine u godinu povećava.  – Proračun na prihodovnoj strani nije realiziran, u odnosu na plan riječ je o 140 milijuna kuna ili 15 posto, k tome je ostvaren  manjak od 4,1 milijun kuna.  Niska je razina efikasnosti kod  nekih aktivnosti, primjerice u poduzetništvu, kulturi  – kazao je u ime Kluba HDZ-a Kristjan Staničić dodajući da je  ukupan deficit proračuna 247 milijuna kuna dokaz lošeg planiranja. U nastavku vijećnici novooformljene većine opetovano su u raspravi isticali slabu realizaciju planiranog po pojedinim djelatnostima, smanjivanje prihoda i povećavanje deficita  zaključujući da je planiranje proračuna bilo loše, a njegova realizacija „katastrofa“.  Kako je Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu dobio 17 glasova „za“, pet „protiv“  i 10 „suzdržanih“ , Gradsko vijeće Grada Rijeke nije ga usvojilo.

U nastavku sjednice  bez veće rasprave Gradsko vijeće  usvojilo je izvješća o  izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu te o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini. Također, usvojeno je i Godišnje izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2016. godinu,  prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. , Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu,  za mjesec travanj 2017. godine, a vijećnici su na današnjoj sjednici prihvatili i prijedlog  odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje lipanj – prosinac.  Uz to, Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Privremeni Statut Dječjeg vrtića More i  Dječjeg vrtića Sušak, a  usvojen je i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Bodulovo.