Gradsko je vijeće na 2. sjednici održanoj 14. srpnja 2017. godine razmatralo prijedlog Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen.

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 785.505.421 kuna ili 85,3% godišnjeg plana.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 789.582.460 kuna ili 85,4% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda bilo malo manje od ostvarenja rashoda te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 4.077.040 kuna.
Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna, pored navedenog ostvarenog rezultata za tekuće izvještajno razdoblje, u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2016. godinu, iskazana su i sredstva viškova/manjkova proračunskih korisnika iz prethodnih godina u iznosu od 3.167.629 kuna koja su planirana Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu, te preneseni manjak Grada iz prethodnih godina u iznosu od 247.681.762 kuna.

Slijedi prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka.

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2016. Ostvareno u Proračunu za 2016.
A UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

921.065.371

785.505.421

1. Ukupni prihodi

910.010.371

772.640.313

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

72.512.942

12.865.108

B UKUPNI RASHODI I IZDACI

924.233.000

789.582.460

1.

Ukupni rashodi

841.253.900

723.369.769

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

82.979.100

66.212.691

VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B)

-3.167.629

-4.077.040

C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

3.167.629

-243.604.723

D VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE  I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C)

0

-247.681.762

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2016. Ostvareno u Proračunu za 2016.
1. PRIHODI POSLOVANJA

837.497.429

739.682.947

Prihodi od poreza

372.099.00

349.627.789

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

79.852.930

52.508.282

Prihodi od imovine

138.869.605

110.054.872

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

206.903.840

188.067.724

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

22.585.989

23.629.376

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.000.000

3.837.634

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

12.186.065

11.903.270

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72.512.942

33.011.366

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

42.468.500

18.736.737

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

30.044.442

14.274.629

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

11.055.000

12.865.108

  UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

921.065.371

785.505.421

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2016. Ostvareno u Proračunu za 2016.
1. RASHODI POSLOVANJA

708.024.018

656.942.091

Rashodi za zaposlene

220.729.232

215.428.964

Materijalni rashodi

310.691.939

287.235.397

Financijski rashodi

26.797.705

26.514.760

Subvencije

27.618.600

23.227.427

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.672.708

1.918.521

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.291.900

30.731.483

Ostali rashodi

87.221.934

71.885.539

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

133.229.882

66.427.678

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

26.692.612

17.209.194

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

60.026.538

28.745.300

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

46.510.732

20.473.184

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

82.979.100

66.212.691

UKUPNI RASHODI I IZDACI

924.233.000

789.582.460