Gradsko je vijeće na 27. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2016. godine u iznosu od 381.218.269 kuna ili 42,8% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 357.733.865 kuna ili 40,2% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2016. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 23.484.404 kuna.

Na visinu ostvarenih prihoda i rashoda proračuna u prvom polugodištu 2016. godine značajno je utjecalo iskazano ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika financiranih iz tih izvora, te je stoga ostvarenje proračuna u razdoblju I-VI 2016. veće u odnosu na isto razdoblje prethodne 2015. godine.

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2016. godinu planirani su u iznosu od 890.835.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2016. godine ostvareni su u iznosu 381.218.269 kuna ili 42,8% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2016. godine najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 95,1%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 4,9% te primici od financijske imovine i zaduživanja s neznatnim udjelom.

Ostvareni prihodi i primici proračuna u razdoblju I-VI 2016. godine veći su za 8,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što su utjecali vlastiti i namjenski prihodi korisnika koji su po prvi puta uključeni u Proračun za 2016. godinu.

U razdoblju I-VI 2016. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 357.733.865 kuna ili 40,2% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 87,4%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 9,0% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 3,6% udjela.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2016. godine veći su za 11,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što su utjecali rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika, a koji su po prvi puta uključeni u Proračun za 2016. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/16.

Više o proračunu Grada Rijeke.