Gradsko je vijeće na 23. sjednici 23. listopada 2007. godine usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu, kojima se planirani iznos proračuna povećava za 38,1 milijuna kuna te sada iznosi 972,8 milijuna kuna.

Vlada RH nije odobrila Gradu Rijeci dodatno zaduživanje u 2007. godini putem izdavanja municipalnih obveznica, čime bi se mogla pratiti dinamika izvođenja radova na kompleksu bazena na Kantridi. Stoga će se nedostajućih 34 milijuna kuna osigurati iz namjenskih razvojnih sredstava koja se ubiru od komunalne naknade. Time se neće ugroziti drugi projekti koji su se trebali financirati namjenskim sredstvima, niti će se  usporiti radovi na bazenu ili prebaciti financiranje na izvođača radova.

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je na sjednici od 21. prosinca 2006. godine Proračun Grada Rijeke za 2007. godinu (“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 51/06) u ukupnom iznosu od 934.700.000,00 kuna.
Člankom 36. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03) predviđeno je da se tijekom godine može vršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna, a po postupku za donošenje proračuna.

U proteklom razdoblju ove proračunske godine, zbog nastalih promjena koje nisu bile poznate u vrijeme izrade Proračuna za 2007. godinu, utvrđeno je potrebnim:

  • uskladiti visinu sredstava planiranih u Proračunu za 2007. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,
  • sukladno proračunskim propisima planirati ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu kao i rashode koji su prema Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2006. godine utvrđeni da će se financirati iz viška prihoda, odnosno za iznos prenesenih neutrošenih sredstava izvršiti usklađenje prihodne i rashodne strane proračuna,
  • ponovno procijeniti prihode i primitke temeljem naplate za prvih osam mjeseci ove godine jer je evidentno da će se neki prihodi i primici ostvariti u iznosima većim od planiranih u Proračunu za 2007. godinu te sukladno tome izvršiti usklađenje rashodne strane proračuna s izmjenama u prihodovnoj strani.

Temeljem navedenog, a sukladno navedenoj zakonskoj odredbi, bilo je potrebno pristupiti prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu.

U Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu, planirani iznos proračuna se povećava za 38.175.626,00 kuna odnosno za 4,1% te sada iznosi 972.875.626,00 kuna.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007.

R.br. Opis Proračun za 2007. I. REBALANS
2007.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 811.740.200 878.152.135
2. Ukupni rashodi 910.683.000 944.226.544
Razlika prihoda i rashoda -98.942.800 -66.074.409
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Višak prihoda iz prethodne godine 13.900.000 17.744.126
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine 13.900.000 17.744.126
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 109.059.800 76.979.365
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 24.017.000 28.649.082
Neto zaduživanje/financiranje 85.042.800 48.330.283
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) 934.700.000 972.875.626
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) 934.700.000 972.875.626


Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka za prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu

R.br. Opis Proračun za 2007. I. Rebalans za 2007.
1. PRIHODI POSLOVANJA 706.870.200 776.715.035 
Prihodi od poslovanja 342.764.500 349.385.932
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 13.247.060 10.715.407
Prihodi od imovine 117.647.000 147.010.300
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 232.601.640 267.861.450
Ostali prihodi 610.000 1.741.946
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 104.870.000 101.437.100 
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 82.500.000 74.650.000
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 22.370.000 26.787.100
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 109.059.800 76.979.365 
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 920.800.000 955.131.500 
4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 13.900.000 17.744.126 
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 934.700.000 972.875.626 

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu

R.br. Opis Proračun za 2007. I. REBALANS 2007.
1. RASHODI POSLOVANJA 635.503.064 662.754.261 
Rashodi za zaposlene 179.936.040 180.579.962
Materijalni rashodi 213.496.422 221.571.763
Financijski rashodi 10.052.552 10.470.782
Subvencije 33.475.700 37.807.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 6.315.000 7.955.000
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.485.000 28.283.000
Ostali rashodi 163.742.350 176.086.754
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 275.179.936 281.472.283 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 34.020.000 49.642.400
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 207.633.990 203.499.500
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 33.526.946 28.330.383
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 24.017.000 28.649.082 
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 934.700.000 972.875.626 


Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun za 2007. Udio u planu
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 45.380.000 4,7
2. Komunalni sustav 367.327.339 37,8
3. Poduzetništvo 5.644.000 0,6
4. Odgoj i školstvo 82.079.473 8,5
5. Zdravstvo i socijalna skrb 40.045.400 4,1
6. Kultura 90.566.653 9,3
7. Sport i tehnička kultura 146.980.362 15,1
8. Financije 110.020.000 11,3
9. Samouprava i uprava 44.039.697 4,5
10. Ured Grada 23.739.602 2,4
11. Zavod za informatičku djelatnost 17.053.100 1,7
UKUPNO RASHODI I IZDACI 972.875.626 100,0

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu objavljene su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 40/07.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu