Gradsko vijeće Grada Rijeke na 16. sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2007. godinu.

Proračun Grada Rijeke za 2007. godinu utvrđen je u iznosu od 934.700.000 kuna što predstavlja povećanje od 15,3 % u odnosu na prethodnu godinu.

Proračun za 2007. godinu (uključujući planirani višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 13,9 mil. kuna) veći je za 123,9 mil. kuna od Proračuna za 2006. godinu budući se u 2007. godini procijenjuju veći prihodi poslovanja, veći prihodi od prodaje nefinancijske imovine te veći primici od financijske imovine i zaduživanja.

Ukupni prihodi i primici za 2007. godinu planirani s povećanjem od 15,31% u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat očekivanog povećanja prihoda poslovanja za 62,8 mil. kuna, povećanja prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 2,2 mil. kuna, povećanja primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 50,0 mil. kuna te povećanja planiranih neutrošenih sredstava iz prethodne godine za 8,9 mil. kuna.

Ukupni rashodi i izdaci za 2007. godinu povećavaju se za 123.878.026 kuna ili za 15,3%  u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje ukupnih rashoda i izdataka rezultat je predloženog povećanja rashoda poslovanja za 66,4 mil. kuna, povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 60,7 mil. kuna te smanjenja izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za 3,2 mil. kuna.

II PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2008.-2009. GODINE

Donošenje Projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2008.-2009. godine je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Gradsko vijeće je usvaja kao samostalan dokument uz godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu. Projekcija Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2008.-2009. godine sastoji se od općeg dijela (račun prihoda i rashoda te računa financiranja) i posebnog dijela (rashodi i izdaci raspoređeni po programima, projektima i aktivnostima čiji su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici).

Procjenjuje se temeljem pokazatelja makroekonomske politike za razdoblje 2008.-2009. godine, da će ukupni prihodi u 2008. i 2009. godini ostati na razini 2007. godine, odnosno da će bilježiti godišnji rast od 0,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Procjenjuje se da će ukupni rashodi u 2008. godini biti za 7,2% manji u odnosu na 2007. godinu, dok će se u 2009. godini smanjiti za 6,6% u odnosu na 2008. godinu.

III ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2007. GODINE

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Gradsko vijeće je usvaja kao samostalan dokument uz godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, posebna i opća prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te odgovornost za korištenje proračunskih sredstava sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Proračunu.
Odlukom se nadalje, propisuju posebne ovlasti Poglavarstva i Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom dugotrajnom imovinom, zaduživanje Grada i davanje jamstava za zaduženje pravnim osobama i ustanovama kojima je Grad većinski vlasnik ili osnivač. Sukladno Zakonu, Odlukom se posebno utvrđuje način zaduživanja izvanproračunskih korisnika Proračuna ( trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima  Grad ima većinski utjecaj na upravljanje). Odlukom se utvrđuje obavljanje financijsko-računovodstvene kontrole poslovnih postupaka  te propisuje način obavljanja proračunskog nadzora i utvrđuju osobe za provođenje proračunskog nadzora.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2007. godinu

R.br. Opis Proračun za 2007.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 811.740.200
2. Ukupni rashodi 910.683.000
Razlika prihoda i rashoda -98.942.800
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Višak prihoda iz prethodne godine 13.900.000
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine 13.900.000
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 109.059.800
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 24.017.000
Neto zaduživanje/financiranje 85.042.800
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) 934.700.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) 934.700.000

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka za 2007. godinu

R.br.

Opis

Proračun za 2007.

1. PRIHODI POSLOVANJA

706.870.200

Prihodi od poslovanja

342.764.500

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

13.247.060

Prihodi od imovine

117.647.000

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

232.601.640

Ostali prihodi

610.000

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

104.870.000

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

82.500.000

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

22.370.000

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

109.059.800

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

920.800.000

4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

13.900.000

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

934.700.000

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka za 2007. godinu

R.br.

Opis

Proračun za 2007.

1. RASHODI POSLOVANJA

635.503.064

Rashodi za zaposlene

179.936.040

Materijalni rashodi

213.496.422

Financijski rashodi

10.052.552

Subvencije

33.475.700

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

6.315.000

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

28.485.000

Ostali rashodi

163.742.350

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

275.179.936

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

34.020.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

207.633.990

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

0

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

33.526.946

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

24.017.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI

934.700.000

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2007. godinu

R.br. Odjeli gradske uprave

Proračun za 2007.

Udio u planu

1.

Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem

52.086.000

5,6

2.

Komunalni sustav

348.497.750

37,3

3.

Poduzetništvo

5.644.000

0,6

4.

Odgoj i školstvo

81.032.760

8,7

5.

Zdravstvo i socijalna skrb

39.400.000

4,2

6.

Kultura

95.875.790

10,2

7.

Sport i tehnička kultura

135.239.850

14,4

8.

Financije

93.696.000

10,0

9.

Samouprava i uprava

44.799.100

4,8

10.

Ured Grada

22.068.750

2,4

11.

Zavod za informatičku djelatnost

16.360.000

1,8

UKUPNO RASHODI I IZDACI

934.700.000

100,0

 

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a 51/06.

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu

Prijedlog projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2008.-2009. godine

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu