Gradsko je vijeće na 26. sjednici 28. veljače 2008. godine usvojilo godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 897.282.256,91 kuna odnosno 92,2% plana, od čega prihodi i primici tekuće godine iznose 879.538.131,48 kuna, a raspoloživa sredstva iz prethodne godine (višak prihoda iz 2006. godine) iznose 17.744.125,43 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 895.723.463,09 kune odnosno 92,1% plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka odnosno višak prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu u iznosu od 1.558.793,82 kuna.

Vrijednost ukupne imovine Grada Rijeke na dan 31. prosinca 2007. godine iznosi 4.339.119.035,00 kuna što predstavlja povečanje za 362.089.467,00 kuna ili za 9,1% u odnosu na stanje 1. siječnja 2007. godine. Sastoji se od nefinancijske imovine i financijske imovine.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni

R.br. Opis Planirano Proračun za 2007. Ostvareno u Proračunu za 2007.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 878.152.135,00 811.156.549,38
2. Ukupni rashodi 942.552.744,00 814.440.400,36
Razlika prihoda i rashoda -64.400.609,00 -3.283.850,98
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Višak prihoda iz prethodne godine 17.744.126,00 17.744.125,43
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine 17.744.126,00 17.744.125,43
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 76.979.365,00 68.381.582,10
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.322.882,00 81.283.062,73
Neto zaduživanje/financiranje 46.656.483,00 -12.901.480,63
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) 972.875.626,00 897.282.256,91
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) 972.875.626,00 895.723.463,09
D. VIŠAK/MANJAK PRIHODA    
6. Višak/manjak prihoda 0,00 1.558.793,82

 

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka

R.br. Opis Planirano Proračun za 2007. Ostvareno Proračun za 2007.
1. PRIHODI POSLOVANJA 776.715.035,00  740.068.082,31
Prihodi od poslovanja 349.385.932,00 339.859.186,53
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 10.715.407,00 6.970.796,22
Prihodi od imovine 147.010.300,00 135.889.945,61
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 267.861.450,00 255.735.949,08
Ostali prihodi 1.741.946,00 1.612.204,87
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 101.437.100,00  71.088.467,07
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 74.650.000,00 51.817.843,46
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 26.787.100,00 19.270.623,61
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 76.979.365,00  68.381.582,10
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 955.131.500,00  879.538.131,48
4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 17.744.126,00  17.744.125,43
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 972.875.626,00  897.282.256,91

 

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka

R.br. Opis Planirano Proračun za 2007. Ostvareno Proračun za 2007.
1. RASHODI POSLOVANJA 660.212.357,00 607.869.851,50
Rashodi za zaposlene 177.778.962,00 177.410.628,26
Materijalni rashodi 225.698.252,00 211.244.653,72
Financijski rashodi 10.282.882,00 9.623.110,84
Subvencije 37.734.150,00 35.200.274,84
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 7.797.500,00 6.823.066,88
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.174.100,00 27.742.352,21
Ostali rashodi 172.746.511,00 139.825.764,75
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 282.340.387,00 206.570.548,86
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 49.337.572,00 14.134.735,10
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 204.590.050,00 172.057.851,22
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 28.412.765,00 20.377.962,54
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 30.322.882,00 81.283.062,73
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 972.875.626,00 895.723.463,09

 

Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave

R.br. Odjeli gradske uprave Planirano u Proračunu za 2007. Ostvareno u Proračunu za 2007. Udio u ostvarenom za 2007.
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 45.380.000,00 18.928.532,02 2,1
2. Komunalni sustav 367.327.339,00 335.950.297,59 37,5
3. Poduzetništvo 5.644.000,00 5.315.288,61 0,6
4. Odgoj i školstvo 82.079.473,00 78.783.635,94 8,8
5. Zdravstvo i socijalna skrb 40.045.400,00 38.717.234,16 4,3
6. Kultura 90.566.653,00 84.298.120,77 9,4
7. Sport i tehnička kultura 146.220.662,00 142.743.301,26 15,9
8. Financije 106.731.700,00 106.591.680,36 11,9
9. Samouprava i uprava 45.087.697,00 44.006.133,32 4,9
10. Ured Grada 23.739.602,00 23.981.175,27 2,8
11. Zavod za informatičku djelatnost 17.053.100,00 16.408.063,79 1,8
UKUPNO RASHODI I IZDACI 972.875.626,00 895.723.463,09   100,0

 

Godišnji obračun  Proračuna za 2007. godinu objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 06/08

Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu

Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2007. godine