Gradsko vijeće je na 22. sjednici 27. rujna 2007. prihvatilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2007. godinu, prema kojem su u prvih šest mjeseci ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 396.9 milijuna kuna, odnosno 42,5 posto plana.

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 96/03), odredbom članka 125. utvrđena je obveza poglavarstva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište predstavničkom tijelu, najkasnije do 5. kolovoza tekuće proračunske godine.
Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 124. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da sadržaj izvješća o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće godine mora sadržavati:

  • prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
  • račun financiranja,
  • posebni dio proračuna tj. prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika,
  • obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
  • podatke o stanju zaduženja i izdanih jamstava proračuna, s obrazloženjem,
  • podatke o korištenju proračunske zalihe, s obrazloženjem,
  • obrazloženje izvršenja programa.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – lipanj 2007. godine.
Sastavni dio ovog Izvještaja čini prikaz izvršenja Općeg dijela Proračuna (prihodi/primici i rashodi/izdaci) iskazanog po ekonomskoj klasifikaciji i izvršenja Posebnog dijela Proračuna iskazanog po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji odnosno kao izvršenje programskih aktivnosti odjela gradske uprave. Obrazloženje korištenja sredstava u pogledu izvršenja programskih aktivnosti daju odjeli gradske uprave, a što se uz ovaj Izvještaj također prezentira predstavničkom tijelu Grada.
U izradi Polugodišnjeg izvještaja za 2007. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – lipanj 2007. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Bilješke).
Financiranje javnih rashoda za prvo polugodište 2007. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata: Proračun Grada Rijeke za 2007. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu što ih je usvojilo Gradsko vijeće na sjednici od 21.12.2006. godine, a objavljeni su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 51 od 21.12.2006. godine,

Odredbom članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu, Gradsko vijeće Grada Rijeke sukladno odredbi članka 38. Zakona o proračunu, dalo je ovlaštenje Poglavarstvu Grada Rijeke da može odobriti preraspodjelu proračunskih sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela, s tim da umanjenje pojedine pozicije ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje. O izvršenim preraspodjelama Poglavarstvo je dužno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće.

Tijekom proteklog razdoblja iskazana je od strane pojedinih odjela gradske uprave potreba za preraspodjelama sredstava, unutar samog razdjela, a isto tako i između pojedinih razdjela,uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bili poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2007. godinu. Na temelju Zaključaka Poglavarstva Grada Rijeke, odobrene su preraspodjele proračunskih sredstava u granicama dozvoljenim Odlukom o izvršavanju Proračuna za 2007. godinu kojima su u Proračunu izmijenjeni planski iznosi pozicija rashoda, ali je ukupan iznos Proračuna Grada Rijeke ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 934.700.000,00 kuna.

Izvještaj o preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Rijeke za 2007. godinu, po razdjelima i nositeljima razdjela, daje se u Prilogu 1. koji čini sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja Proračuna Grada Rijeka za 2007. godinu.

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa odjela gradske uprave, stanje obveza po kreditima i danim jamstvima, te obrazloženje korištenja proračunske zalihe za prvo polugodište 2007. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu