Gradsko je vijeće na 12. sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2014. godine u iznosu od 359.441.495 kuna ili 43,8% godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni u iznosu od 337.396.587 kuna ili 41,2% godišnjeg plana.Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2014. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 22.044.908 kuna.

Međutim, obzirom da je u izvještajnom razdoblju zbog potrebe premoštenja razlike u dinamici ostvarenja prihoda i rashoda Grad koristio kratkoročne kredite koji su na dan 30.6.2014.iznosili 25 milijuna kuna, može se reći da je za prvih šest mjeseci realan rezultat proračuna manjak prihoda u iznosu 2,9 milijuna kuna.

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2014. godinu planirani u iznosu od 819.800.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2014. godine ostvareni su u iznosu 359.441.495 kuna ili 43,8% godišnjeg plana.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2014. godine najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 89,8%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 7,8% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 2,4%.
Ostvareni prihodi i primici proračuna u razdoblju I-VI 2014. godine veći su za 2,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što je u najvećoj mjeri utjecalo bolje ostvarenje poreznih prihoda.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2014. godinu u razdoblju I-VI 2014. godine izvršeni su u iznosu 337.396.587 kuna što predstavlja 41,2% godišnjeg plana odnosno za 4,0% su veći u odnosu na I-VI 2013. godine.
Obzirom da negativna gospodarska kretanja u proteklih nekoliko godina utječu na slabije ostvarenje prihoda proračuna, rashodi proračuna se prilagođavaju prihodnoj strani pa je i u razdoblju I-VI 2014. godine bilo neophodno nastaviti s ograničavanjem proračunske potrošnje, posebice na stavkama proračuna čije umanjenje ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.
Bitno je naglasiti da su unatoč smanjenoj naplati proračunskih prihoda realizirani prioritetni rashodi i programi Grada kao što su socijalni program, program decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, program širih javnih potreba osnovnog školstva, redovno je servisirana otplata duga, osigurana su sredstva za redovno poslovanje gradske uprave i ustanova – proračunskih korisnika te je zadržan postojeći standard komunalne infrastrukture.
U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 84,4%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 10,6% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 5,0% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2014.:

R.br.

Opis

Proračun za 2014.

Izvršenje I. – VI. 2014.

A UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

819.800.000

359.441.495

1. Ukupni prihodi

808.278.000

331.198.251

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

11.522.000

28.243.244

B UKUPNI RASHODI I IZDACI

819.800.000

337.396.587

1. Ukupni rashodi

732.937.000

301.649.227

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

86.863.000

35.747.360

C VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA

0,00

22.044.908

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Izvršenje I.-VI. 2014.:

R.br.

Opis

Proračun za 2014.

Izvršenje I. – VI. 2014.

1. PRIHODI POSLOVANJA

699.728.000

322.624.037

Prihodi od poreza

384.450.000

192.600.355

Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

33.977.966

13.076.212

Prihodi od imovine

127.312.300

53.077.892

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada

140.425.000

60.658.703

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

2.431.000

210.018

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

11.131.734

3.000.857

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

108.550.000

8.574.214

Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine

68.790.000

2.904.268

Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine

39.760.000

5.669.946

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

11.522.000

28.243.244

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

819.800.000

359.441.495

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2014.:

R.br.

Opis

Proračun za 2014.

Izvršenje I. – VI. 2014.

1. RASHODI POSLOVANJA

611.887.767

284.691.173

Rashodi za zaposlene

188.074.820

96.451.804

Materijalni rashodi

235.289.445

103.524.832

Financijski rashodi

27.136.402

13.529.918

Subvencije

29.978.500

14.541.998

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

3.567.000

1.116.569

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

33.364.000

16.060.232

Ostali rashodi

94.477.600

39.465.820

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

121.049.233

16.958.054

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

23.017.000

3.751.410

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

64.334.350

7.299.216

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

33.697.883

5.907.429

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

86.863.000

35.747.360

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

819.800.000

337.396.587

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Opis

Proračun za 2014.

Izvršenje I. – VI. 2014.

1.

Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem

32.867.000

3.648.843

2.

Odjel za komunalni sustav

226.907.800

84.663.379

3.

Odjel za poduzetništvo

8.582.000

946.880

4.

Odjel za odgoj i školstvo

86.177.583

40.476.151

5.

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

48.794.000

21.535.407

6.

Odjel za kulturu

86.040.900

35.796.285

7.

Odjel za sport i tehničku kulturu

84.047.000

43.264.967

8.

Odjel za financije

114.602.700

59.189.595

9.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

38.458.200

17.328.448

10.

Ured Grada

13.474.500

6.041.640

11.

Zavod za informatičku djelatnost

13.680.000

6.169.410

12.

Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje

300.000

42.988

13.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

65.868.317

18.292.594

UKUPNI RASHODI I IZDACI

819.800.000

337.396.587

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 12/14.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu