Gradsko je vijeće na 11. sjednici održanoj 17. srpnja 2014. usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu. Time je  Proračun za 2014. godinu smanjen za 3.7 milijuna kuna odnosno za 0,5% u odnosu na početni proračun te proračun sada iznosi 816,1 milijuna kuna.

Ukupni prihodi i primici proračuna smanjuju se za iznos od 3.700.000 kuna ili za 0,5% u odnosu na početni plan.

Novi plan prihoda i primitaka proračuna za 2014. godinu napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i primitaka i procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine te su Rebalansom povećani  prihodi poslovanja za 11.034.350 kuna (za 1,6%), smanjeni su prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 15.513.000 kuna(za 14,3%)  te su povećani primici od financijske imovine i zaduživanja 778.650 kuna (6,8%) što u konačnici rezultira ukupnim smanjenjem prihoda i primitaka proračuna za 3.700.000 kuna u odnosu na početni proračun za 2014. godinu.
Rebalansom za 2014. godinu smanjeni su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 3.700.000 kuna ili za 0,5% i iznose 816.100.000 kuna te su uravnoteženi s prihodima proračuna.

Smanjenje ukupnih rashoda i izdataka rezultat je smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 17.120.244 kuna i smanjenja izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za 5.515.000 kuna, ali i povećanja rashoda poslovanje za 18.935.244 kuna u odnosu na početni plan.
Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2014. godinu:

Red. br. Opis Proračun 2014. I. rebalans 2014.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 819.800.000 816.100.000
1. Ukupni prihodi 808.278.000 803.799.350
2. Primici od financijske imovine i zaduživanja 11.522.000 12.300.650
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 819.800.000 816.100.000
1. Ukupni rashodi 732.937.000 734.752.000
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 86.863.000 81.348.000
C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0 0

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Prve Izmjene i dopune za 2014 godinu:

Red. br. Opis Proračun 2014. I. rebalans 2014.
1. PRIHODI POSLOVANJA 699.728.000 710.762.350
Prihodi od poreza 384.450.000 385.227.000
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 33.977.966 41.522.073
Prihodi od imovine 127.312.300 126.177.300
Prihodi od upr. i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada 140.425.000 141.122.000
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.431.000 3.401.300
Kazne, upr.mjere i ost. prihodi 11.131.734 13.312.677
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 108.550.000 93.037.000
Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine 68.790.000 56.834.000
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 39.760.000 36.203.000
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 11.522.000 12.300.650
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 819.800.00 816.100.000

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Prve Izmjene i dopune za 2014 godinu

Red.br. Opis Proračun 2014. I. Rebalans 2014
1. RASHODI POSLOVANJA 611.393.517 630.328.761
Rashodi za zaposlene 188.051.820 196.683.240
Materijalni rashodi 234.957.745 238.077.287
Financijski rashodi 26.962.152 25.696.576
Subvencije 31.401.000 30.121.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.580.000 3.428.200
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 33.364.000 33.866.000
Ostali rashodi 93.076.800 102.456.458
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 121.543.483 104.423.239
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 23.107.000 24.191.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 64.673.800 53.151.300
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 33.762.683 27.080.939
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 86.863.000 81.348.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI 819.800.000 816.100.000

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu objavljene su u Službenim novinama Grada Rijeke br. 10/14.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu