Gradsko vijeće Grada Rijeke na 6. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu.

Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2014. godinu u visini 819 milijuna i 800 tisuća kuna.

Makroekonomske projekcije dane u Smjernicama Vlade RH i Uputama Ministarstva financija, temeljene su na dostupnim informacijama i statističkim pokazateljima objavljenim do sredine rujna 2013. godine. Nepovoljna gospodarska kretanja u međunarodnom okruženju, prije svega u EU, krajem 2012. godine te u prvom dijelu 2013. godine dovela su do jačanja negativnih rizika te su makroekonomske projekcije za većinu zemalja hrvatskih vanjskotrgovinskih partnera korigirane naniže. Budući da su i u domaćem gospodarstvu negativna kretanja gospodarske aktivnosti iz 2012. godine nastavljena u prvom polugodištu 2013. godine, ove makroekonomske projekcije također su korigirane naniže u usporedbi s projekcijama Vlade RH iz travnja ove godine.
Međutim, glavna pretpostavka na kojoj počivaju makroekonomske projekcije, a ujedno i jedan od glavnih gospodarskih ciljeva Vlade RH, ostaje očekivani utjecaj na oporavak domaćeg gospodarstva poticanjem investicija šireg javnog sektora. U razdoblju 2014.-2016. godine očekuje se kontinuirano ubrzanje realnog rasta BDP-a. Tako je u 2014. godini predviđen rast od 1,3%, u 2015. godini rast od 2,2% te u 2016. godini rast od 2,5%.
Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna, Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu temelje se na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Gradonačelnik je na početku svog novog mandata predložio Strategiju koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća 19. rujna 2013. godine.
Strateški ciljevi razvoja Grada Rijeke utvrđeni Strategijom Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine su:
–  globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca,
–  na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo,
–  osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.
Strategijom su za svaki pojedini strateški cilj definirani prioriteti unutar kojih su navedene i konkretne mjere.
Osim navedenog, osnova za planiranje proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada, u skladu sa zakonskim obvezama Grada kao jedinice lokalne samouprave.

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu:

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2014.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 808.278.000
2. Ukupni rashodi 732.937.000
Razlika prihoda i rashoda 75.341.000
B. RAČUN FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 11.522.000
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 86.863.000
Neto zaduživanje/financiranje 0
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 819.800.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI 819.800.000

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2014.
1. PRIHODI POSLOVANJA 699.728.000
Prihodi od poreza 384.450.000
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 33.977.966
Prihodi od imovine 127.312.300
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada
140.425.000
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
i prihodi od donacija
2.431.000
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 11.131.734
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 108.550.000
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 68.790.000
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 39.760.000
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 11.522.000
  UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 819.800.000

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2014.
1. RASHODI POSLOVANJA 611.393.517
Rashodi za zaposlene 188.051.820
Materijalni rashodi 234.957.745
Financijski rashodi 26.962.152
Subvencije 31.401.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.580.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 33.364.000
Ostali rashodi 93.076.800
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 121.543.483
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 23.107.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 64.673.800
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 33.762.683
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 86.863.000
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 819.800.000

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun za 2014.
1. Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 32.472.000
2. Odjel za komunalni sustav 227.302.800
3. Odjel za poduzetništvo 8.582.000
4. Odjel za odgoj i školstvo 86.177.583
5. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 48.794.000
6. Odjel za kulturu 86.040.900
7. Odjel za sport i tehničku kulturu 84.047.000
8. Odjel za financije 114.602.700
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 38.458.200
10. Ured Grada 13.474.500
11. Zavod za informatičku djelatnost 13.680.000
12. Odjel za provedbu dok. prost. uređenja i građenje 300.000
13.  

Odjel za gospodarenje imovinom

 

65.868.317
UKUPNO 819.800.000

 

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a br. 51/13.

Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu