Gradsko je vijeće na 18. sjednici održanoj 11. lipnja 2015. godine prihvatilo Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu.

Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu izrađen je temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014.–2016.godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje i elemente iz Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje te na osnovi vlastitih procjena o ostvarenju prihoda proračuna u razdoblju 2014.–2016. godine.

Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske,Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu temelji se na “Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine”, uvažavajući pri tome zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Osim toga, osnova su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada Rijeke donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.

Prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske danim u Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2014.-2016., u 2014. godini se predviđao blagi oporavak ekonomske aktivnosti i realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,3%. Sagledavajući kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja tijekom godine, a obzirom na činjenicu da nije zaustavljen trend negativnih gospodarskih kretanja, Ministarstvo financija korigiralo je navedene projekcije gospodarskog rasta naniže, te je procijenjeno da će realno smanjenje BDP-a u 2014. godini iznositi 0,7%.

Međutim, prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku, ostvareni BDP u 2014. godini je realno manji za 0,4% u odnosu na 2013. godinu.

Nastavak višegodišnjih nepovoljnih makroekonomskih kretanja odražava se na financijske pokazatelje proračuna na svim razinama pa tako i na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke. Kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja kroz višegodišnje razdoblje trajanja ekonomske krize, negativno utječe na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada i to na prihode od poreza i prireza na dohodak zbog pada broja zaposlenih i smanjenja realnih plaća te na prihode od poreza na promet nekretnina zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina. Smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina te pad aktivnosti u građevinarstvu, nepovoljno se odražava i na ostvarenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda).

Međutim, treba istaknuti da je zbog zakonskih promjena u 2012. godini vidljiv pozitivan pomak u ostvarenju prihoda od poreza na dohodak jer su u toj godini prihodi od poreza na dohodak ponovno dosegnuli razinu iz predkrizne 2008. godine, te je pozitivan trend kretanja ovog prihoda nastavljen i u 2013. i 2014. godini na što su u određenoj mjeri utjecale i mjere koje Ministarstvo financija poduzima na jačanju financijske discipline.

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 682.769.100 kuna ili 83,7% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 707.825.785 kuna ili 86,7% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju nije bilo dovoljno za pokriće rashoda u istom razdoblju te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 25.056.685 kuna. Kao što je uvodno rečeno, ni u 2014. godini nije došlo do značajnije promjene negativnih gospodarskih trendova te su se stoga pojedine vrste prihoda ostvarile u iznosima manjim od očekivanih što je rezultiralo ostvarenjem manjka.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2014. godinu izvršeni u iznosu 707.825.785 kuna što predstavlja 86,7% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi i izdaci manji su za 3,0% u odnosu na 2013. godinu obzirom da je i ostvarenje prihoda u 2014. manje u odnosu na 2013. godinu.

Slijedi prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave.

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2014. Ostvareno u Proračunu za 2014.
A UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

816.100.000

682.769.100

1. Ukupni prihodi

803.799.350

672.737.981

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

12.300.650

10.031.119

B UKUPNI RASHODI I IZDACI

816.100.000

707.825.785

1.

Ukupni rashodi

734.752.000

632.670.989

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

81.348.000

75.154.795

C Manjak prihoda tekućeg razdoblja (A-B)

0

-25.056.685

 

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2014. Ostvareno u Proračunu za 2014.
1. PRIHODI POSLOVANJA

710.762.350

640.284.574

Prihodi od poreza

385.227.000

367.704.737

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

41.522.073

25.369.379

Prihodi od imovine

126.177.300

110.031.488

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

141.122.000

123.955.915

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

3.401.300

1.058.189

Kazne, upr. mjere i ostali prihodi

13.312.677

12.164.865

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

93.037.000

32.453.407

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

56.834.000

16.318.122

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

36.203.000

16.135.286

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

12.300.650

10.031.119

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

816.100.000

682.769.100

 

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2014. Ostvareno u Proračunu za 2014.
1. RASHODI POSLOVANJA

632.533.461

586.033.323

Rashodi za zaposlene

195.581.900

193.868.463

Materijalni rashodi

244.041.588

219.390.151

Financijski rashodi

25.272.966

24.697.751

Subvencije

30.126.854

29.628.086

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

3.428.200

2.079.054

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

33.328.800

32.502.600

Ostali rashodi

100.753.153

83.867.218

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

102.218.539

46.637.666

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

23.789.800

9.990.828

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

51.798.407

19.363.395

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

26.630.332

17.283.442

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

81.348.000

75.154.795

UKUPNI RASHODI I IZDACI

816.100.000

707.825.785

 

Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjel gradske uprave Planirano u Proračunu za 2014. Ostvareno u Proračunu za 2014. Udio u ostvarenom za 2014.
1. Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljiištem

32.364.400

10.523.825

1,49

2. Odjel za komunalni sustav

226.225.400

181.949.008

25,71

3. Odjel za poduzetništvo

8.704.600

4.926.100

0,69

4. Odjel za odgoj i školstvo

87.487.526

86.051.434

12,16

5. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

46.416.700

42.806.984

6,05

6. Odjel za kulturu

85.574.650

73.085.356

10,33

7. Odjel za sport i tehničku kulturu

92.283.900

87.938.655

12,42

8. Odjel za financije

117.842.900

117.115.103

16,55

9. Odjel za samoupravu i upravu

36.128.100

33.154.359

4,68

10. Ured Grada

13.494.300

11.449.583

1,62

11. Zavod za informatičku djelatnost

12.789.600

11.625.048

1,64

12. Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje

150.000

112.241

0,01

13. Odjel za gospodarenje imovinom

56.637.924

47.088.088

6,65

UKUPNO RASHODI I IZDACI

816.100.000

707.825.785

100

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 6/15.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu