Gradsko je vijeće na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu. Time je  Proračun za 2018. godinu smanjen za 172.000.000 kuna odnosno za 16,2% u odnosu na početni proračun.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu smanjuju se prihodi i primici za 182.795.544 kuna odnosno za 17,2% u odnosu na početni proračun te ukupni planirani prihodi i primici proračuna sada iznose 880.984.793 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci se smanjuju za 172.000.000 kuna odnosno za 16,2% u odnosu na početni proračun te sada iznose 887.900.000 kuna.
Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 6.915.207 kuna, a razliku
predstavljaju planirani viškovi i manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz prethodnih godina.

Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2018. godinu:

Red. br.

Opis

Proračun 2018. I. rebalans 2018.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.063.780.337

880.984.793

1. Ukupni prihodi

933.991.791

842.093.365

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

129.788.546

38.891.428

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.059.900.00

887.900.000

1. Ukupni rashodi

1.003.806.045

842.520.599

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

56.093.955

45.379.401

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-3.880.337

6.915.207

Višak sredstava – proračunski korisnici

2.783.000

6.548.929.

Manjak sredstava – proračunski korisnici

-1.663.337

-3.892.662

Višak sredstava – proračun

0

9.258.940

Manjak sredstava – proračun

-5.000.000

-5.000.000

RAZLIKA (A-B+C)

0

0

Struktura Proračuna Grada Rijeke razvrstano na proračunska sredstva i sredstva proračunskih korisnika

R.br

Opis

Proračun za 2018.

I. rebalans 2018.

A

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.063.780.337

880.984.793

proračunski prihodi

926.825.936

778.669.415

vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

136.954.401

102.315.378

B

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.059.900.000

887.900.000

rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

920.837.599

782.528.355

rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

139.062.401

105.371.645

RAZLIKA (A-B)

3.880.337

-6.915.207

C

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-3.880.337

6.915.207

višak/manjak proračuna

-5.000.000

4.258.940

višak/manjak proračunskih korisnika

1.119.663

2.656.267

RAZLIKA (A-B+C)

0

0

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka

R.br.

Opis

Proračun za 2018.

I. rebalans 2018.

1. PRIHODI POSLOVANJA

874.843.471

789.599.496

Prihodi od poreza

328.605.000

372.169.000

Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

191.898.344

113.231.264

Prihodi od imovine

113.122.484

104.713.413

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada

203.444.009

173.687.867

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

19.209.991

15.890.129

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

4.800.000

4.800.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

13.763.643

14.107.823

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

59.148.320

43.493.869

Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine

31.368.221

24.300.000

Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine

27.780.099

19.193.869

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

129.788.546

38.891.428

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

1.063.780.337

880.984.793

 

Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i prihode proračunskih korisnika:

R.br. Opis Proračun za 2018. I. rebalans 2018.
1. PRIHODI POSLOVANJA

874.843.471

798.599.496

– proračunski prihodi

781.492.660

708.559.237

– prihodi proračunskih korisnika

93.350.811

90.040.259

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJEKE IMOVINE

598.148.320

43.493.869

– proračunski prihodi

47.208.821

43.325.600

– prihodi proračunskih korisnika

11.939.499

168.269

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

129.788.546

38.891.428

– proračunski prihodi

98.124.455

26.784.578

– prihodi proračunskih korisnika

31.664.091

12.106.850

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.063.780.337

880.894.793

– proračunski prihodi

926.825.936

778.669.415

– prihodi proračunskih korisnika

136.954.401

102.315.378

 

Prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama:

R.br.

Opis

Proračun za 2018.

I. rebalans 2018.

1. PRIHODI POSLOVANJA

93.350.811

90.040.259

Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

19.339.549

16.560.875

Prihodi od imovine

648.089

598.413

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada

54.522.339

54.107.907

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

13.933.191

13.836.016

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

4.800.000

4.800.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

107.643

137.048

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

11.939.499

168.269

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

31.664.091

12.106.850

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

136.954.401

102.315.378

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br.

Opis

Proračun za 2018.

I. rebalans 2018.

1. RASHODI POSLOVANJA

707.888.404

718.223.183

Rashodi za zaposlene

235.115.926

233.908.994

Materijalni rashodi

294.919.107

299.468.073

Financijski rashodi

27.656.180

28.419.521

Subvencije

40.772.300

44.655.615

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

3.045.000

10.349.300

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.841.000

29.161.000

Ostali rashodi

73.538.891

72.260.680

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

295.917.641

124.297.416

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

13.569.964

8.224.908

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

86.340.569

33.074.176

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

2.000

500

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

196.005.108

82.997.832

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

56.093.955

45.379.401

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

1.059.900.000

887.900.000

 

Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode i rashode proračunskih korisnika:

R.br. Opis Proračun za 2018. I. rebalans 2018.
1. RASHODI POSLOVANJA

707.888.404

718.223.183

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

620.474.970

631.163.696

– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika

87.413.434

87.059.487

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE

295.917.641

124.297.416

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

257.363.238

115.888.928

– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika

38.554.403

8.408.488

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

56.093.955

45.379.401

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

42.999.391

35.475.731

– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika

13.094.564

9.903.670

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.059.900.000

887.900.000

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

920.837.599

782.528.355

– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika

139.062.401

105.371.645

 

Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih prihoda po pojedinim kategorijama:

R.br.

Opis

Proračun za 2018.

I. rebalans 2018.

1. RASHODI POSLOVANJA

87.413.434

87.059.487

Rashodi za zaposlene

27.181.477

27.318.058

Materijalni rashodi

58.342.688

58.740.338

Financijski rashodi

927.478

809.295

Ostali rashodi

961.791

191.796

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

38.554.403

8.408.488

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

13.094.564

9.903.670

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

139.062.401

105.371.645

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Opis

Proračun za 2018.

I. rebalans 2018.

1.

Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem

19.446.161

11.834.615

2.

Odjel za komunalni sustav 201.696.270 160.714.915

3.

Odjel za poduzetništvo

28.399.680

18.765.160

4.

Odjel za odgoj i školstvo

149.572.545

154.527.862

5.

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

58.766.800

57.203.438

6.

Odjel za kulturu

226.259.393

139.706.722

7.

Odjel za sport i tehničku kulturu

81.259.000

90.608.258

8.

Odjel za financije

84.846.703

87.589.915

9.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

45.045.730

45.185.766

10.

Ured Grada

13.042.400

12.683.617

11.

Zavod za informatičku djelatnost

12.320.000

11.241.900

12.

Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje

200.000

120.000

13.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

139.045.318

97.717.832

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.059.900.000

887.900.000

Cjeloviti tekst Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 15/18.