Gradsko je vijeće na 11. sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2018. godine u iznosu od 399.829.058 kuna ili 37,6% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 376.002.551 kuna ili 35,5% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2018. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 23.826.506 kuna, od čega se 18.687.523 kuna odnosi na višak prihoda proračunskih sredstava, a 5.138.983 kuna na višak prihoda proračunskih korisnika.
Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, pored navedenog ostvarenog rezultata za tekuće izvještajno razdoblje, u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018. godinu iskazana su i sredstva viškova/manjkova proračunskih korisnika iz prethodnih godina koji rezultiraju manjkom u iznosu od 5.561.668 kuna, te preneseni manjak Grada iz prethodnih godina u iznosu od 267.570.957 kuna.

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2018. godinu planirani su u iznosu od 1.063.780.337 kuna, a u razdoblju I-VI 2018. godine ostvareni su u iznosu 399.829.058 kuna ili 37,6% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 21,9 milijuna kuna ili 5,8%.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 95,2% dok primici od financijske imovine i zaduživanja imaju udjel od 2,5%, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine udjel od 2,3%.

U razdoblju I-VI 2018. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 376.002.551 kuna ili 35,5% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 84,2%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 9,1% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,6%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2018. godine manji su za 12,8 milijuna kuna ili za 3,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2018.:

R.br.

Opis

Tekući plan za 2018.

Izvršenje I. – VI. 2018.

A UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.063.780.337

399.829.058

1. Ukupni prihodi

933.991.791

390.022.272

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

129.788.546

9.806.785

B UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.059.900.000

376.002.551

1. Ukupni rashodi

1.003.806.045

351.099.147

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

56.093.955

24.903.404

VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE

3.880.337

23.826.506

C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-3.880.337

-273.132.625

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina –
proračunski korisnici

2.108.000

-5.561.668

Manjak prihoda iz prethodnih godina – proračun

-5.988.337

-267.570.957

D VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0 -249.306.118

 

Struktura ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2018. godine razvrstano na proračunska sredstva i sredstva proračunskih korisnika:

R.br

Opis

Tekući plan za 2018.

Izvršenje I. – VI. 2018.

A

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.063.780.337

399.829.058

proračunski prihodi

926.825.936

346.133.436

prihodi proračunskih korisnika

136.954.401

53.695.622

B

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.059.900.000

376.002.551

rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

920.837.599

327.445.912

rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika

139.062.401

48.556.639

C

VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)

3.880.337

23.826.507

višak/manjak proračuna

5.988.337

18.687.523

višak/manjak proračunskih korisnika

-2.108.000

5.138.983

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 10/18.