Gradsko vijeće na 18. sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine prihvatilo je godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2018. godinu.

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 853.376.224 kuna ili 96,9% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 828.560.877 kuna ili 93,3% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda u 2018. godini veće od ostvarenja rashoda te je ostvaren tekući višak prihoda u iznosu od 24.815.347 kuna, od čega se 20.977.874 kuna odnosi na višak prihoda proračunskih sredstava, a 3.837.474 kuna na višak prihoda proračunskih korisnika.

Ostvareni prihodi i primici proračuna u 2018. godini za 63,2 mil. kuna ili 8,0% veći u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi i primici proračuna za 2018. godinu planirani su u iznosu od 880.984.793 kuna, a ostvareni su u iznosu 853.376.224 kuna ili 96,9% godišnjeg plana. U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u 2018. godini najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 93,7%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 3,3% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 3,0%.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 828.560.877 kuna ili 93,3% godišnjeg plana. U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 83,6%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 11,4% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 5,0%. Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 2018. godine veći su za 16,0 mil. kuna ili za 2,0% u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br.

 

Opis

TEKUĆI PLAN ZA 2018. IZVRŠENJE ZA 2018.
1 2 3 4
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 880.984.793 853.376.224
1. UKUPNI PRIHODI 842.093.365 827.481.996
  Prihodi poslovanja 798.599.496 799.640.846
  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 43.493.869 27.841.151
2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 38.891.428 25.894.228
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 887.900.000 828.560.877
1. UKUPNI RASHODI 842.520.599 787.422.871
  Rashodi poslovanja 718.681.647 692.882.663
  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 123.838.952 94.540.208
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 45.379.401 41.138.006
  VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) -6.915.207 24.815.347
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 6.915.207 -275.550.880
  Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina – proračunski korisnici 2.656.267 -7.979.923
  Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina – proračun 4.258.940 -267.570.957

 

D.

VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C)

 

0

 

-250.735.533