Gradsko vijeće Grada Rijeke na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu.

Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu iznosi 1.063.780.337 kuna.

Ukupni prihodi i primici za 2018. godinu iznose 1.063.780.337 kuna, a ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2018. godini iznose 1.059.900.000 kuna.
Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br.

Opis

Proračun za 2018.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.063.780.337

1. UKUPNI PRIHODI

933.991.791

2. PRIMICI OD FIANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

129.788.546

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.059.900.000

1. UKUPNI RASHODI

1.003.806.045

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

56.093.955

RAZLIKA (A-B)

3.880.337

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-3.880.337

RAZLIKA (A-B+C)

0

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br.      

Opis

Proračun za 2018.

1. PRIHODI POSLOVANJA

874.843.471

Prihodi od poreza

328.605.000

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

191.898.344

Prihodi od imovine

113.122.484

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

203.444.009

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

19.209.991

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

4.800.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

13.763.643

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

59.148.320

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

31.368.221

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

27.780.099

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

129.788.546

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

1.063.780.337

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br.

Opis

Proračun za 2018.

1. RASHODI POSLOVANJA

707.888.404

Rashodi za zaposlene

235.115.926

Materijalni rashodi

294.919.107

Financijski rashodi

27.656.180

Subvencije

40.772.300

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prpračuna

3.045.000

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.841.000

Ostali rashodi

73.538.891

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

295.917.641

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

13.569.964

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

86.340.569

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

2.000

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

196.005.108

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

56.093.955

  UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.059.900.000

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br.

Odjeli gradske uprave

Proračun za 2018.

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

19.446.161

2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

201.696.270

3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

28.399.680

4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

149.572.545

5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

58.766.800

6. Odjel gradske uprave za kulturu

226.259.393

7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

81.259.000

8. Odjel gradske uprave za financije

84.846.703

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

45.045.730

10. Ured Grada

13.042.400

11. Zavod za informatičku djelatnost

12.320.000

12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

200.000

13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

139.045.318

UKUPNO

1.059.900.000

Cjelovit tekst Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/17.