Gradsko vijeće Grada Rijeke na 17. sjednici 21. prosinca 2010. godine  donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu.

Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2011. godinu u visini 979,5 milijuna.

Uz proračun usvojeni su i programi javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi te nastavak primjene dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije.

Ujedno je usvojeno povećanje prireza porezu na dohodak na 12%.

Predstavljajući prijedlog proračuna za 2011. godinu, gradonačelnik Obersnel je kazao da proračun, premda planiran na 979,5 milijuna kuna, realno iznosi 828 milijuna kuna i manji je za 3,3% u odnosu na rebalans proračuna za 2010. godinu. Naime, od planiranog iznosa, 147 milijuna kuna se odnosi na računovodstveno bilježenje ulaganja Rijeka sporta i Rijeka prometa u gradsku imovinu.

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu:

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2011.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 806.609.786
2. Ukupni rashodi 934.589.800
Razlika prihoda i rashoda 127.980.014
B. RAČUN FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 172.890.214
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 44.910.200
Neto zaduživanje/financiranje 127.980.014
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 979.500.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI 979.500.000

Prikaz osnovnih skupina prihoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2011.
1. PRIHODI POSLOVANJA 695.453.786
Prihodi od poreza 358.664.000
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 33.410.711
Prihodi od imovine 134.385.000
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada
166.491.075
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
i prihodi od donacija
1.253.000
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.250.000
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 111.156.000
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 94.366.000
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 16.790.000
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 172.890.214
  UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 979.500.000
  SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 979.500.000

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2011.
1. RASHODI POSLOVANJA 653.012.106
Rashodi za zaposlene 195.027.800
Materijalni rashodi 235.823.679
Financijski rashodi 38.453.137
Subvencije 27.925.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.087.500
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 39.032.000
Ostali rashodi 114.662.990
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 281.577.694
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 59.431.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 184.645.243
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 37.501.451
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 44.910.200
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 979.500.000

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun za 2011. Udio u planu
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 69.875.000 7,13
2. Komunalni sustav 381.875.300 38,99
3. Poduzetništvo 4.535.000 0,46
4. Odgoj i školstvo 94.593.799 9,66
5. Zdravstvo i socijalna skrb 50.719.300 5,18
6. Kultura 82.433.300 8,42
7. Sport i tehnička kultura 114.811.874 11,72
8. Financije 107.518.087 10,98
9. Samouprava i uprava 39.463.000 4,03
10. Ured Grada 14.742.340 1,5
11. Zavod za informatičku djelatnost 18.903.000 1,93
12. Provedba dok. prost. uređenja i građenje 30.000 0,0033
UKUPNO RASHODI I IZDACI 979.500.000 100,0

 

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a br. 52/10.

Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu