Gradsko je vijeće na 22. sjednici održanoj 14. srpnja 2011. usvojilo izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu kojima je proračun smanjen za 4,5% odnosno 44,1 milijun kuna te sada iznosi 935,4 milijuna kuna.

Gradsko vijeće Grada Rijeke većinom glasova prihvatilo je prvi rebalans proračuna za 2011. kojim je proračun smanjen za 4,5% odnosno 44,1 milijun kuna te sada iznosi 935,4 milijuna kuna. Riječ je o smanjenju na koje su prema riječima gradonačelnika najviše utjecala nepovoljna gospodarska kretanja u 2011. godini te pogrešna Vladina porezna politika. Prve izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu objavljene su u Službenim novinama PGŽ br.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Prve izmjene i dopune za 2011. godinu:

R.br. Opis Proračun za 2011. I. REBALANS 2011.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 806.609.786 786.026.660
2. Ukupni rashodi 934.589.800 891.543.445
Razlika prihoda i rashoda -127.980.014 -105.516.785
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
3. Primici od financijske imovine i zaduživanja 172.890.214 149.373.340
4. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 44.910.200 43.856.555
Neto zaduživanje/financiranje 127.980.014 105.516.785
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 979.500.000 935.400.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI 979.500.000 935.400.000

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Prve Izmjene i dopune za 2011. godinu:

R.br. Opis Proračun za 2011. I. Rebalans 2011.
1. PRIHODI POSLOVANJA 695.453.786 698.611.660
Prihodi od poreza 358.664.000 358.664.000
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 33.410.711 33.220.297
Prihodi od imovine 134.385.000 134.258.600
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 166.491.075 167.449.800
Prihodi od prodaje proizvoda i
robe te pruženih usluga i prihodi
od donacija
1.253.000 1.350.155
Kazne, upravne mjere i ostali
prihodi
1.250.000 3.668.808
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 111.156.000 87.415.000
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 94.366.000 71.172.000
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 16.790.000 16.243.000
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 172.890.214 149.373.340
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 979.500.000 935.400.000

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Prve Izmjene i dopune za 2011. godinu:

R.br. Opis Proračun za 2011. I. Rebalans 2011.
1. RASHODI POSLOVANJA 653.012.106 660.572.475
Rashodi za zaposlene 195.027.800 194.951.902
Materijalni rashodi 235.823.679 226.663.244
Financijski rashodi 38.453.137 41.198.809
Subvencije 27.925.000 29.140.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.087.500 3.414.500
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 39.032.000 38.995.000
Ostali rashodi 114.662.990 126.209.020
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 281.577.694 230.970.970
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 59.431.000 50.691.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 184.645.243 149.155.086
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 37.501.451 31.124.884
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 44.910.200 43.856.555
UKUPNI RASHODI I IZDACI 979.500.000 935.400.000

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave – Prve izmjene i dopune za 2011. godinu:

R.br. Odjeli gradske uprave Izmjene za 2011. Udio u planu
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 56.810.500 6,07
2. Komunalni sustav 363.913.300 38,91
3. Poduzetništvo 3.840.000 0,41
4. Odgoj i školstvo 92.219.490 9,86
5. Zdravstvo i socijalna skrb 50.366.300 5,38
6. Kultura 81.259.170 8,69
7. Sport i tehnička kultura 103.941.370 11,11
8. Financije 112.295.230 12,01
9. Samouprava i uprava 38.563.000 4,12
10. Ured Grada 14.791.640 1,58
11. Zavod za informatičku djelatnost 17.370.000 1,86
12. Provedba dok. prost. uređenja i građenje 30.000 0,003
UKUPNO RASHODI I IZDACI 935.400.000 100,0

 

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu