Gradsko je vijeće na 29. sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine prihvatilo Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu.

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2011. godinu planirani u iznosu 935.400.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 769.409.677,17 kuna ili 82,3% godišnjeg plana.
Ostvareni prihodi u 2011. godini u odnosu na ostvarene prihode u 2010. godini manji su za 5,1% zbog manjeg ostvarenja prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2011. godini.
U strukturi ostvarenih prihoda u 2011. godini najveći je udjel prihoda poslovanja s udjelom od 80,1%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom 15,5% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom 4,4%.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2011. godinu planirani u iznosu od 935.400.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 818.346.467,22 kuna što predstavlja 87,5% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi/izdaci u 2011. godini u odnosu na izvršenje u 2010. godini manji su za 4,7% zbog manjeg izvršenja rashoda poslovanja u 2011. godini.U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udjel rashoda poslovanja s udjelom od 74,6%,slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 20,0% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 5,4% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosu 48.936.790,05 kuna.

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni:

R.br. Opis Planirano Proračun za 2011. Ostvareno u Proračunu za 2011.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 935.400.000,00 769.409.677,17
1. Ukupni prihodi 786.026.660,00 650.205.948,06
2. Primici od financijske imovine i zaduživanja 149.373.340,00 119.203.729,11
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 935.400.000,00 818.346.467,22
1. Ukupni rashodi 888.701.845,00 774.458.581,37
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 46.698.155,00 43.887.885,85
C. Manjak prihoda tekućeg razdoblja (A-B) 0,00 -48.936.790,05
 

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br. Opis Planirano Proračun za 2011. Ostvareno Proračun za 2011.
1. PRIHODI POSLOVANJA 698.611.660 616.508.023,29
Prihodi od poreza 358.664.000 315.157.355,94
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 33.220.297 24.095.159,72
Prihodi od imovine 134.258.600 120.669.048,59
Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada 167.449.800 147.391.611,37
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija  1.350.155  1.293.316,39
Kazne, upravne mjere i
ostali prihodi
3.668.808 7.901.531,28
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 87.415.000 33.697.924,77
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 71.172.000 23.415.307,29
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 16.243.000 10.282.617,48
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 149.180.472 119.203.729,11
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 935.400.000 769.409.677,17

 

 

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis Planirano Proračun za 2011. Ostvareno Proračun za 2011.
1. RASHODI POSLOVANJA 659.755.300 610.905.173,39
Rashodi za zaposlene 192.625.302 191.897.571,12
Materijalni rashodi 229.169.824 217.903.208,32
Financijski rashodi 41.368.109 40.672.247,54
Subvencije 29.109.550 28.520.927,14
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.417.500 1.636.541,77
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 39.029.500 38.878.803,19
Ostali rashodi 125.035.515 91.395.874,31
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 228.946.545 163.553.407,98
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 50.786.800 8.521.343,86
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 144.989.686 124.803.049,80
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 33.170.059 30.229.014,32
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 46.698.155 43.887.885,85
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 935.400.000 818.346.467,22

 

Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Planirano u Proračunu za 2011. Ostvareno u Proračunu za 2011. Udio u ostvarenom za 2011.
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem 56.810.500,00 9.327.625,75 1,14
2. Komunalni sustav 363.913.300,00 311.300.212,36 38,04
3. Poduzetništvo 3.925.000,00 3.305.424,90 0,40
4. Odgoj i školstvo 92.219.490,00 87.852.532,81 10,74
5. Zdravstvo i socijalna skrb 50.366.300,00 49.147.354,92 6,01
6. Kultura 81.542.470,00 75.967.447,30 9,28
7. Sport i tehnička kultura 105.028.370,00 103.119.015,64 12,6
8. Financije 109.545.930,00 108.935.367,81 13,31
9. Samouprava i uprava 39.674.000,00 39.272.512,97 4,80
10. Ured Grada 14.791.640,00 13.140.957,22 1,61
11. Zavod za informatičku djelatnost 17.553.000,00 16.965.790,60 2,07
12. Provedba dok. prost. uređenja i građenje 30.000,00 12.224,94 0,001
UKUPNO RASHODI I IZDACI 935.400.000,00 818.346.467,22 100,0

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu