Gradsko je vijeće na 23. sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.

Usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, prema kojem je ukupni prihod za 10,6 milijuna veći nego u istom razdoblju prošle godine, a rashodi su 3 milijuna kuna manji.

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

  • prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna),
  • posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
  • izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
  • izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
  • izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
  • obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

 

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, koji pored navedenih podataka sadrži obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2011. godine.
Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2011. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

  • Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 21.12.2010. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama Primorsko–goranske županije” broj 52/10.
  • Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća od 14.07.2011. godine i objavljene su u “Službenim novinama Primorsko – goranske županije” broj 21/11 od 15.07.2011. godine.
  • Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu smanjena je visina Proračuna za 2011. godinu za 44.100.000,00 kuna odnosno za 4,5% u odnosu na početni proračun, te isti sada iznosi 935.400.000,00 kuna. Projekcije proračuna za 2012. i 2013. godinu se nisu mijenjale.

 

Obzirom da su Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu stupile na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, tj. 22. srpnja 2011. godine, podaci o ostvarenju prihoda i rashoda u Polugodišnjem izvještaju za 2011. godinu uspoređuju se s planskim iznosima prihoda i rashoda utvrđenim Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu (“Službene novine Primorsko–goranske županije” broj 52/10).

Zakonom o proračunu te člankom 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu utvrđena je mogućnost preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu utvrđeno je da Gradonačelnik o izvršenim preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.
Navedenom odredbom odnosno dozvoljenom mogućnošću preraspodjele proračunskih sredstava do 5% na proračunskoj stavci koja se umanjuje omogućeno je fleksibilnije izvršavanje proračuna tijekom godine.

U razdoblju siječanj – lipanj 2011. godine iskazana je od strane pojedinih odjela gradske uprave potreba za preraspodjelama sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2011. godinu.

Stoga su u skladu s člankom 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pozicija rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 979.500.000,00 kuna kako je utvrđeno Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu.
Kao što je prethodno navedeno, izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2011. godine sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2011. godinu.
U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.siječnja do 30. lipnja 2011. godine).

– Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2011.:

R.br. Opis Proračun za 2011. Izvršenje

I.-VI. 2011.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 806.609.786 305.339.241,82
2. Ukupni rashodi 934.589.800 349.060.101,24
  Razlika prihoda i rashoda -127.980.014 -43.720.859,42
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA    
3. Primici od financijske imovine i zaduživanja 172.890.214 58.974.644,40
4. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 44.910.200 19.633.703,96
  Neto zaduživanje/financiranje 127.980.014 43.720.859,42
  UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 979.500.000 364.313.886,22
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 979.500.000 368.693.805,20
5. VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 -4.379.918,98

 

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2011. godine u iznosu od 364.313.886,22 kuna ili 37,2% godišnjeg plana.
U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 368.693.805,20 kuna ili 37,6% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 4.379.918,98 kuna.

 

-Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Izvršenje I.-VI. 2011.:  

R.br. Opis Proračun za 2011. Izvršenje

I.-VI. 2011.

1. PRIHODI POSLOVANJA 695.453.786 293.270.082,89
  Prihodi od poreza 358.664.000 144.293.283,40
  Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 33.410.711 12.310.270,80
  Prihodi od imovine 134.385.000 63.005.856,14
  Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 166.491.075 60.687.443,78
  Prihodi od prodaje proizvoda i
robe te pruženih usluga i prihodi
od donacija
1.253.000 787.467,80
  Kazne, upravne mjere i ostali
prihodi
1.250.000 963.307,75
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 111.156.000 12.069.158,93
  Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 94.366.000 7.168.778,33
  Prihodi od prodaje proizvedene imovine 16.790.000 4.900.380,60
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 172.890.214 58.974.644,40
  SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 979.500.000 364.313.886,22

 

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2011. godinu planirani u iznosu od 979.500.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2011. godine ostvareni su u iznosu 364.313.886,22 kuna ili 37,2% godišnjeg plana.
U strukturi ostvarenih prihoda najzastupljeniji su prihodi poslovanja s udjelom od 80,5%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 16,2% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 3,3%.

 

-Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2011.:

R.br. Opis Proračun za 2011. Izvršenje

I.-VI. 2011.

1. RASHODI POSLOVANJA 653.012.106 298.672.056,68
  Rashodi za zaposlene 195.027.800 94.713.059,67
  Materijalni rashodi 235.823.679 104.577.273,33
  Financijski rashodi 38.453.137 17.767.108,45
  Subvencije 27.925.000 14.417.488,21
  Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.087.500 665.311,79
  Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 39.032.000 20.807.719,20
  Ostali rashodi 114.662.990 45.724.096,03
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 281.577.694 50.388.044,56
  Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 59.431.000 4.853.736,78
  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 184.645.243 35.571.218,59
  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 37.501.451 9.963.089,19
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 44.910.200 19.633.703,96
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 979.500.000 368.693.805,20

 

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2011. godinu planirani u iznosu 979.500.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2011. godine izvršeni su u iznosu 368.693.805,20 kuna što predstavlja 37,6% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 81,0%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 13,7% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 5,3% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun 2011. Izvršenje

I.-VI. 2011.

1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem 69.875.000,00 6.075.536,39
2. Komunalni sustav 363.913.300 122.981.798,32
3. Poduzetništvo 3.840.000 748.812,81
4. Odgoj i školstvo 92.219.490 43.896.693,95
5. Zdravstvo i socijalna skrb 50.366.300 25.199.301,88
6. Kultura 81.259.170 36.562.272,67
7. Sport i tehnička kultura 103.941.370 45.275.120,39
8. Financije 112.295.230 54.558.807,14
9. Samouprava i uprava 38.563.000 19.639.474,23
10. Ured Grada 14.791.640 6.402.489,91
11. Zavod za informatičku djelatnost 17.370.000 7.341.272,57
12. Provedba dok. prost. uređenja i građenje 30.000,00 12.224,94
  UKUPNO RASHODI I IZDACI 935.400.000 368.693.805,20

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2011. godinu objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 31/11.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu