Gradsko je vijeće na 10. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine razmatralo prijedlog Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen.

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 790.212.822 kuna ili 89,4% godišnjeg plana.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 812.524.172 kuna ili 91,7% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda bilo manje od ostvarenja rashoda te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 22.311.351 kuna, od čega se 20.771.584 kuna odnosi na manjak prihoda proračunskih sredstava, a 1.539.767 kuna na manjak prihoda proračunskih korisnika. Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, pored navedenog ostvarenog rezultata za tekuće izvještajno razdoblje, u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. godinu, iskazana su i sredstva viškova/manjkova proračunskih korisnika iz prethodnih godina u iznosu od 1.166.163 kuna koja su planirana Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu, te preneseni manjak Grada iz prethodnih godina u iznosu od 247.026.376 kuna. Iz navedenog proizlazi da je ukupni manjak (tekući i preneseni) Konsolidiranog Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu 268.171.563 kuna.

Na izvršenje proračuna u 2017. godini najveći utjecaj imalo je sljedeće:

  • početkom 2017. godine stupile su na snagu izmjene u sustavu poreza na dohodak kojima je cilj bilo rasterećenje građana kroz smanjenje poreznih stopa i povećanjem osobnih odbitaka, ali je učinak navedenih zakonskih izmjena na proračune lokalnih jedinica u manjem ostvarenju proračunskih prihoda od poreza na dohodak,
  • značajna kapitalna ulaganja u brojne gradske projekte od čega izdvajamo: izgradnju i opremanje vrtića „Morčić“ i „Đurđice“, prenamjenu i revitalizaciju ex bloka Rikard Benčić odnosno preseljenje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u novu zgradu, ulaganje u izgradnju cesta i drugo.

Prihodi i primici proračuna za 2017. godinu planirani su u iznosu od 884.212.001 kuna, a ostvareni su u iznosu 790.212.822 kuna ili 89,4% godišnjeg plana.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u 2017. godini najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 92,7%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 4,5% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 2,8%.
Iz danog prikaza vidljivo je da su u 2017. godini ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 812.524.172 kuna ili 91,7% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 80,4%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 13,7% i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 5,9%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2017. godini veći su za 2,9% u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

Slijedi prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka.

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2017. Ostvareno u Proračunu za 2017.
A UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

884.212.001

790.212.822

1. Ukupni prihodi

844.645.001

754.210.919

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

39.567.000

36.001.903

B UKUPNI RASHODI I IZDACI

886.100.000

812.524.172

1.

Ukupni rashodi

837.210.284

764.496.598

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

48.889.716

48.027.574

VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B)

-1.887.999

-22.311.351

C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1.887.999

-245.860.213

D VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE  I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C)

0

-268.171.563

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2017. Ostvareno u Proračunu za 2017.
1. PRIHODI POSLOVANJA

796.425.046

732.304.036

Prihodi od poreza

318.955.000

319.438.333

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

105.914.908

92.563.955

Prihodi od imovine

130.408.594

105.701.917

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

198.234.384

177.804.536

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

19.306.191

15.943.739

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.000.000

3.847.094

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

18.605.969

17.004.463

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

48.219.955

21.906.883

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

22.830.000

10.295.617

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

25.389.955

11.611.265

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

39.567.400

36.001.903

  UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

884.212.001

790.212.822

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2017. Ostvareno u Proračunu za 2017.
1. RASHODI POSLOVANJA

696.493.276

653.542.365

Rashodi za zaposlene

223.808.450

218.347.963

Materijalni rashodi

298.089.406

274.598.669

Financijski rashodi

23.390.169

22.977.494

Subvencije

31.291.015

31.065.964

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

3.462.188

4.169.231

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

31.441.000

30.053.606

Ostali rashodi

85.011.048

72.329.437

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

140.717.008

110.954.233

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

43.181.700

41.196.609

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

52.599.974

45.021.133

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

18.200

11.461

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

44.917.134

24.725.030

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

48.889.716

48.027.574

UKUPNI RASHODI I IZDACI

886.100.000

812.524.172