Gradsko je vijeće na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu. Time je  Proračun za 2017. godinu smanjen za 62.100.000 kuna odnosno za 6,5% u odnosu na početni proračun.

 

Ukupni prihodi i primici proračuna iznose 886.100.000 kuna što predstavlja smanjenje za 62.100.000 kuna odnosno za 6,5% u odnosu na početni proračun.

Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2017. godinu:

Red. br.

Opis

Proračun 2017. I. rebalans 2017.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

948.233.756

884.212.001

1. Ukupni prihodi

898.138.926

844.645.001

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

50.094.830

39.567.000

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

948.200.000

886.100.000

1. Ukupni rashodi

906.445.900

837.210.284

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

41.754.100

48.889.716

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-33.756

1.887.999

Višak sredstava – proračunski korisnici

510.554

2.471.093

Manjak sredstava – proračunski korisnici

544.300

-583.094

RAZLIKA (A-B+C)

0

0

Struktura Proračuna Grada Rijeke razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika

R.br

Opis

Proračun za 2017.

I. rebalans 2017.

A

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

948.233.756

884.212.001

proračunski prihodi

825.269.926

758.384.404

vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

122.963.830

125.827.597

B

UKUPNI RASHODI I IZDACI

948.200.000

886.100.000

rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

824.725.626

825.066.027

rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

123.474.374

128.259.896

C

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-33.756

1.887.999

višak/manjak proračuna

510.544

2.471.093

višak/manjak proračunskih korisnika

-544.300

-583.094

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka

R.br.

Opis

Proračun za 2017.

I. rebalans 2017.

1. PRIHODI POSLOVANJA

819.514.747

796.425.046

Prihodi od poreza

372.099.000

318.955.000

Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

77.412.883

105.914.908

Prihodi od imovine

131.568.765

130.408.594

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada

204.014.684

198.234.384

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

14.824.368

19.306.191

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.000.000

5.000.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

14.595.047

18.605.969

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

78.624.179

48.219.955

Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine

22.812.500

22.830.000

Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine

55.811.679

25.389.955

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

50.094.830

39.567.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

948.233.756

884.212.001

 

Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika:

R.br. Opis Proračun za 2017. I. rebalans 2017.
1. PRIHODI POSLOVANJA

819.514.747

796.425.046

– proračunski prihodi

735.659.346

709.770.404

– vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

83.855.401

86.654.642

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJEKE IMOVINE

78.624.179

48.219.955

– proračunski prihodi

78.515.750

48.047.000

– vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

108.429

172.955

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

50.094.830

39.567.000

– proračunski prihodi

11.094.830

567.000

– vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

39.000.000

39.000.000

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

948.233.756

884.212.001

– proračunski prihodi

825.269.926

758.384.404

– vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

122.963.830

125.827.597

 

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama:

R.br.

Opis

Proračun za 2017.

I. rebalans 2017.

1. PRIHODI POSLOVANJA

83.855.401

86.654.642

Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

13.133.077

14.270.378

Prihodi od imovine

49.025

48.554

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada

52.279.484

52.403.884

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

13.301.768

14.827.591

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.000.000

5.000.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

92.047

104.235

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

108.429

172.955

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

39.000.000

39.000.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

122.963.830

125.827.597

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br.

Opis

Proračun za 2017.

I. rebalans 2017.

1. RASHODI POSLOVANJA

699.252.291

696.949.660

Rashodi za zaposlene

226.257.525

223.863.343

Materijalni rashodi

301.434.526

298.504.678

Financijski rashodi

23.048.190

23.252.788

Subvencije

31.224.300

31.275.015

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.595.000

3.462.188

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.471.000

31.441.000

Ostali rashodi

82.221.750

85.150.648

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

207.193.609

140.260.624

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

57.362.830

43.265.700

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

89.192.484

52.476.060

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

30.000

18.200

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

60.608.295

44.500.664

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

41.754.100

48.889.716

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

948.200.000

886.100.000

 

Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika:

R.br. Opis Proračun za 2017. I. rebalans 2017.
1. RASHODI POSLOVANJA

699.252.291

696.949.660

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

619.398.801

613.278.299

– rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

79.853.490

83.671.361

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE

207.193.609

140.260.624

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

165.610.225

97.709.589

– rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

41.583.384

42.551.035

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

41.754.100

48.889.716

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

39.716.600

46.852.216

– rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

2.037.500

2.037.500

UKUPNI RASHODI I IZDACI

948.200.000

886.100.000

– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda

824.725.626

757.840.104

– rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

123.474.374

128.259.896

 

Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama:

R.br.

Opis

Proračun za 2016.

I. rebalans 2016.

1. RASHODI POSLOVANJA

87.172.272

91.270.034

Rashodi za zaposlene

25.861.544

26.314.191

Materijalni rashodi

60.879.829

64.484.180

Financijski rashodi

410.799

450.863

Ostali rashodi

20.100

20.800

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.896.919

5.515.939

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

536.000

2.381.000

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

91.605.191

99.166.973

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Opis

Proračun za 2016.

I. rebalans 2016.

1.

Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem

29.799.350

29.493.200

2.

Odjel za komunalni sustav

195.948.550

207.635.470

3.

Odjel za poduzetništvo

8.818.000

7.810.600

4.

Odjel za odgoj i školstvo

142.159.071

147.006.689

5.

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

59.412.700

60.631.311

6.

Odjel za kulturu

116.227.700

120.466.335

7.

Odjel za sport i tehničku kulturu

85.296.000

91.180.000

8.

Odjel za financije

112.488.000

113.323.040

9.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

44.004.900

44.646.500

10.

Ured Grada

11.552.000

11.918.260

11.

Zavod za informatičku djelatnost

13.430.000

15.996.500

12.

Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje

200.000

200.000

13.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

71.498.729

73.925.095

UKUPNI RASHODI I IZDACI

890.835.000

924.233.000

Cjeloviti tekst Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 12/17.