Gradsko je vijeće na 24. sjednici održanoj 7. prosinca 2023. godine donijelo Proračun
Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu iznose 170.041.368 eura, a ukupni rashodi i
izdaci proračuna u 2023. godini iznose 179.050.000 eura.

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu.

Skraćeni prikaz Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Proračun za 2024.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 170.041.368
1. PRIHODI  POSLOVANJA 162.009.089
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.561.069
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA 1.471.210
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 179.050.000
1. RASHODI POSLOVANJA 152.101.409
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 21.704.359

 

3.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA 5.244.232
RAZLIKA (A-B) -9.008.632

 

C.

PRENESENI VIŠAK/MANJAK  I VIŠEGODIŠNJI
PLAN  URAVNOTEŽENJA 9.008.632
Višak iz prethodne godine koji se raspoređuje – 8.665.710
proračun
Manjak iz prethodne godine koji se pokriva – proračun 0
Višak iz prethodne godine koji se raspoređuje – 442.922
proračunski korisnici
Manjak iz prethodne godine koji se pokriva –
proračunski korisnici -100.000
RAZLIKA (A-B+C) 0

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br. Opis Proračun za 2024.
1. PRIHODI POSLOVANJA 162.009.089
Prihodi od poreza 70.138.600
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 46.609.553
Prihodi od imovine 14.069.758
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 27.016.292
propisima  i  naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od
donacija te povrati po protestiranim jamstvima 2.342.556
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih
obveza 560.000
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.272.330
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.561.069
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.561.170
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.999.899
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 1.471.210
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 170.041.368

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Proračun za 2024.
1. RASHODI POSLOVANJA 152.101.409
Rashodi za zaposlene 71.118.429
Materijalni rashodi 55.705.108
Financijski rashodi 1.378.868
Subvencije 4.974.604
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.173.719
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 5.864.097
naknade
Ostali rashodi 10.886.584
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 21.704.359
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.190.033
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.845.099
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.669.227
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5.244.232
UKUPNI RASHODI I IZDACI 179.050.000

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun za 2024.

 

1.

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu

 

2.236.500

samoupravu
2. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte 3.261.784
3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo 1.030.703
4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet 34.736.502
5. Upravni odjel za gradsku imovinu 10.152.975
6. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade 94.386.768
7. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete 14.834.976
života
8. Upravni odjel za financije 14.578.402
9. Upravni odjel za opće poslove 3.831.390
UKUPNO 179.050.000