Cilj projekta: Projekt obuhvaća umrežavanje lokalnih vlasti i organizacija koje se bave zaštitom okoliša na području Balkana s ciljem prepoznavanja i rješavanja zajedničkih problema iz domene zaštite okoliša, a u cilju poboljšanja uvjeta života lokalnog stanovništva i stanovništva regije uopće, te osiguranja zaštite okoliša.

“Environmental Local Authorities Interbalkan Network” – ELAIN
Balkanska mreža lokalnih ekoloških vlasti

ELAIN

Trajanje projekta: siječanj 2014. – travanj 2015.

Osnovne aktivnosti: U okviru projekta predviđena su 3 lokalna i 3 zajednička sastanka na kojima će se najprije lokalno a zatim zajednički raspravljati o  lokalnim i nacionalnim politikama i mjerama usmjerenim na svijest o zaštiti okoliša i zelenoj ekonomiji te uključivanju građana u lokalne okolišne probleme.

Partneri u projektu:

  • Environmental Association of Municipalities Athens and Piraeus – PESYDAP
  • Grad Beograd, Srbija
  • Grad Novi Sad, Srbija
  • Grad Niš, Srbija
  • Grad Sofija, Bugarska
  • Grad Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Bijeljina, Bosna i Hercegovina
  • Grad Tirana, Albanija
  • Grad Rijeka

Proračun Grada Rijeke: ukupna vrijednost projekta 55.000 eura

Program iz kojeg se financira: Program “Europe for Citizens”

Službena stranica: http://www.elain.eu/