Naziv projekta:

Izgradnja okvira za volontiranje u institucijama
Building Framework for Institutional Volunteering

Izgradnja okvira za volontiranje u institucijama

Cilj projekta:

Usvajanje sustavnog pristupa planiranju i provedbi volonterskih politika/akcija u institucijama koje pružaju socijalne usluge, a u skladu s konceptom cjeloživotnog učenja i primjerima najbolje prakse zemalja Europske unije.

Trajanje projekta: lipanj 2007. – lipanj 2009.

Osnovne aktivnosti:

  • Kreiranje edukacijskih modula i individualnih programa cijeloživotnog učenja u području menadžmenta volontera i razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici te će obuhvatiti edukacijske radionice, stručne forume, seriju edukacijskih događanja za širu zajednicu.
  • Kreiranje učinkovitih individualni volonterskih programa za institucije iz područja zdravstva i socijalne skrbi.
  • Osnivanje stručnih promotivnih timova koji će pružati podršku i stručna znanja i informacije zainteresiranim institucijama odnosno organizacijama za uključivanje volontera u svoje aktivnosti
  • Izrada priručnika “Upravljanje volonterima u institucijama zdravstva i socijalne skrbi” u okviru koje će biti predstavljeni primjeri dobre prakse iz Hrvatske i zemalja Europske unije

Partneri:

  • Udruga za razvoj civilnog društva SMART
  • Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i
  • Primorsko-goranska županija – Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

Proračun:

Ukupna vrijednost projekta 107.659,39 eura

Program unutar kojeg se financira:

Delegacija Europske komisije u RH, Nacionalni program CARDS 2004 – Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora