Naziv projekta: Creative Start Up

Creative Start Up

Cilj projekta:

Jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija na prekograničnom području.

Početak projekta: siječanj 2014. – lipanj 2015.

Osnovne aktivnosti:

Projekt “Creative Start Up” bavi se problemom nedovoljne iskorištenosti potencijala kreativnog sektora u prekograničnom području te nudi platformu za razvoj rješenja problema kroz četiri skupine aktivnosti:

 • analizu sektora kreativnih industrija u prekograničnom području (SWAT analize, mapiranje područja),
 • edukativne aktivnosti (edukativne radionice za podizanje kapaciteta sektora, uspostavljanje mentorske mreže, edukacijski posjeti),
 • prezentacijske aktivnosti (Riječki kreativni sajam, međunarodna konferencija, predstavljanje riječkih dizajnera i kreativaca na sajmovima u Ljubljani i Grazu, prekogranični kreativni festival) te
 • izradu strateških dokumenata (izrada strategije i plana razvoja kreativnih industrija, izrada prijedloga kurikuluma pod nazivom I-Arts (lnterdisciplinary Arts).

Partneri:

 • Grad Rijeka, vodeći partner
 • Regionalna razvojna agencija Porin
 • Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka
 • Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
 • Visoka škola za dizajn, pridružena članica Sveučilišta Primorska
 • Znanstveni i istraživački centar Sveučilišta Primorska
 • Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije

Proračun:

Ukupna vrijednost projekta: 411.369,61 EUR
Financiranje od strane EU: 344.812,56 EUR
Proračun Grada Rijeke: oko 100.000,00 EUR

Program iz kojeg se financira:

Program prekogranične suradnje IPA Slovenija – Hrvatska

Službene stranice: