Psihijatrijska bolnica Lopača

Djelatnost Psihijatrijske bolnice Lopača obuhvaća bolničko liječenje iz djelatnosti psihijatrije, stacionarnu palijativnu skrb, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti psihijatrije, nastavnu djelatnost koja obuhvaća izvođenje nastave za potrebe nastavnih ustanova, dnevno bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti psihijatrije, sudsko-medicinska vještačenja iz psihijatrijske struke i socijalnu uslugu smještaja psihičkih bolesnih odraslih osoba.

U bolnici je zaposleno 92 djelatnika. Kapacitet bolnice je 165 kreveta, od čega se smještaj za 50 pacijenata financira na teret proračuna Grada, u okviru Socijalnog programa Grada Rijeke. Potrebno je naglasiti da postoje velike zdravstvene potrebe i interes pučanstva grada Rijeke za djelovanje ovakve ustanove.

Dječji dom “Tić”

Dječji dom “Tić” Rijeka u okviru poludnevnog boravka pruža stručnu psihosocijalnu pomoć, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti.

Dom za dnevni boravak djece Tić Dom predstavlja nastavak rada Savjetovališta “Tić” u okviru kojeg zlostavljana i zanemarivana djeca (iz Rijeke, ali i iz cijele Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije) već niz godina dobivaju specijaliziranu stručnu pomoć.

Dom Tic (1)Potpora Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb koji je, uz zapošljavanje adekvatnih stručnjaka i ustupanje prostora na besplatno korištenje, omogućuje da velik broj djece dobije specijaliziranu stručnu pomoć te razvijanje čitavog niza preventivnih programa.

Dječji dom “Tić” Rijeka u okviru poludnevnog boravka pruža stručnu psihosocijalnu pomoć, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti.

U ustanovi “Tić” djeca mogu dobiti pomoć i podrška u slučajevima:

 • u spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja,
 • razvoda roditelja,
 • nasilja u obitelji ili među vršnjacima (bullying),
 • problema u učenju,
 • naglašenog agresivnog ponašanja te ako trebaju pomoć u razvijanju socijalnih vještina.

Roditelji odnosno skrbnici djece mogu se samoinicijativno uključiti u Školu za razvedene roditelje, Školu za roditelje (koji imaju potrebu za usvajanjem znanja i vještina uspješnog roditeljstva) ili Školu za samohrane roditelje (psihološka podrška jednoroditeljskim obiteljima).

Psihosocijalnu pomoć pruža tim stručnjaka koji sačinjavaju psiholozi, socijalni radnik, odgajatelj, pedijatri i psihijatar. U rad su uključeni i volonteri koji su posebno educirani za rad sa žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka je ustanova koja organizira i izvodi profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Usluge Centra, osim osobama s invaliditetom, namijenjene su i njihovim aktualnim i budućim poslodavcima.

Osobama s invaliditetom, koje će uputiti Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), može se utvrditi kakva im je pomoć potrebna pri zapošljavanju, odnosno zadržavanju zaposlenja.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju

Poslodavci-obveznici kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom mogu u Centru dobiti informacije o tome kako mogu ispuniti svoju zakonsku obvezu. Poslodavci koji već imaju zaposlene osobe s invaliditetom, temeljem nalaza i mišljenja Centra mogu ostvariti poticaje ZOSI-ja, npr. subvenciju plaće kod smanjene radne učinkovitosti, sufinanciranje raznih troškova prilagodbe radnog mjesta, arhitektonske i tehničke prilagodbe, obrazovanja, stručne podrške i sl.

Rad Centra za profesionalnu rehabilitaciju reguliran je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013) i Pravilnikom o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za prof. rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 44/2014, 2/2014).

Centar pruža usluge u skladu sa Standardima usluga Centara za profesionalnu rehabilitaciju, prema važećem cjeniku:

 • rehabilitacijska procjena o razini radne sposobnosti, znanja, radnih navika i profesionalnih interesa,
 • pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije,
 • izrada perspektiva,
 • analiza radnog mjesta,
 • stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s obrazovnim programom,
 • stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i u radnom okruženju,
 • jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Radni centar ),
 • jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualna radionica),
 • izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba),
 • procjena radne učinkovitosti.