Psihijatrijska bolnica Lopača

Djelatnost Psihijatrijske bolnice Lopača obuhvaća bolničko liječenje iz djelatnosti psihijatrije, stacionarnu palijativnu skrb, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti psihijatrije, nastavnu djelatnost koja obuhvaća izvođenje nastave za potrebe nastavnih ustanova, dnevno bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti psihijatrije, sudsko-medicinska vještačenja iz psihijatrijske struke i socijalnu uslugu smještaja psihičkih bolesnih odraslih osoba.

U bolnici je zaposleno 92 djelatnika. Kapacitet bolnice je 165 kreveta, od čega se smještaj za 50 pacijenata financira na teret proračuna Grada, u okviru Socijalnog programa Grada Rijeke. Potrebno je naglasiti da postoje velike zdravstvene potrebe i interes pučanstva grada Rijeke za djelovanje ovakve ustanove.

Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka

Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka u okviru poludnevnog boravka pruža stručnu psihosocijalnu pomoć, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti.

Centar Tić predstavlja nastavak rada Savjetovališta “Tić” u okviru kojeg zlostavljana i zanemarivana djeca (iz Rijeke, ali i iz cijele Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije) već niz godina dobivaju specijaliziranu stručnu pomoć.

Dom Tic (1)Potpora Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvaltete života, koji je, uz zapošljavanje adekvatnih stručnjaka i ustupanje prostora na besplatno korištenje, omogućuje da velik broj djece dobije specijaliziranu stručnu pomoć te razvijanje čitavog niza preventivnih programa.

Centar Tić Rijeka u okviru poludnevnog boravka pruža stručnu psihosocijalnu pomoć, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti.

U ustanovi “Tić” djeca mogu dobiti pomoć i podrška u slučajevima:

  • u spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja,
  • razvoda roditelja,
  • nasilja u obitelji ili među vršnjacima (bullying),
  • problema u učenju,
  • naglašenog agresivnog ponašanja te ako trebaju pomoć u razvijanju socijalnih vještina.

Roditelji odnosno skrbnici djece mogu se samoinicijativno uključiti u Školu za razvedene roditelje, Školu za roditelje (koji imaju potrebu za usvajanjem znanja i vještina uspješnog roditeljstva) ili Školu za samohrane roditelje (psihološka podrška jednoroditeljskim obiteljima).

Psihosocijalnu pomoć pruža tim stručnjaka koji sačinjavaju psiholozi, socijalni radnik, odgajatelj, pedijatri i psihijatar. U rad su uključeni i volonteri koji su posebno educirani za rad sa žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja.