Sačuvati Rijeku 2030.: Pametan, zelen i čist grad prilagođen potrebama svih građana

Kontekst, potrebe i prilike:  U odnosu na komunalnu infrastrukturu i odnos prema okolišu, Rijeka se nalazi na visokoj razini, ali su vidljivi i elementi koje je potrebno unaprijediti. Rijeka ima sjajnu pokrivenost vodovodnom mrežom, ali slabiju pokrivenost sustavom odvodnje. U odnosu na upravljanje otpadom, sustav prikupljanja i obrade je zadovoljavajuć, ali postoje izazovi u području gospodarenja otpadom, koji nisu sasvim riješeni niti na nacionalnoj razini. Stanovništvo je tek djelomično svjesno važnosti upravljanja otpadom u kućanstvu i koncepta cirkularne ekonomije.  Grad se već afirmirao u odnosu na održivo, cirkularno upravljanje prostorom s obzirom da je projekt EPK u infrastrukturnom smislu usmjerio na korištenje postojećih neiskorištenih prostora i industrijske baštine, a s takvim će se pristupom u upravljanju prostorom nastaviti. Održivo upravljanje prostorom i resursima u planu razvoja grada dopunjeno je jačim povezivanjem grada s njegovom okolicom, kako u suradnji unutar Urbane aglomeracije, tako i kroz promociju nabave hrane oslonjene na neposredni okoliš kao zdravijeg, ekološki održivog i ekonomski povoljnog oblika opskrbe.

Teme obuhvaćene ovim područjem su:

 1. Zbrinjavanje otpada,
 2. Vodovod i odvodnja,
 3. Prostorno planiranje,
 4. Ponovna upotreba postojećih neiskorištenih prostora (cirkularno upravljanje prostorom),
 5. Zelena infrastruktura,
 6. Održavanje gradskih površina,
 7. Povezanost sa zaleđem i opskrba zdravom hranom.

Slijedom navedenog, osmišljena su tri specifična cilja kao podloga za provođenje mjera i aktivnosti kako bi Rijeka postala grad učinkovite javne infrastrukture i održivog upravljanja okolišem. Spomenuti ciljevi odnose se na unapređenje javnih komunalnih usluga i infrastrukture, prvenstveno u područjima gospodarenja otpadom, vodoopskrbe i odvodnje te održivog upravljanja prirodnim resursima i okolišem.

U odnosu na horizontalni cilj Pametna Rijeka 2030., namjera je Grada kroz specifični cilj 4.1. razvijati pametna rješenja u području komunalnih usluga kroz implementaciju sustava temeljenih na novim tehnologijama, a u svrhu unaprjeđenja vodno-komunalne infrastrukture, sustava toplinarstva i sustava gospodarenja otpadom.

Strateški cilj 4. Sačuvati Rijeku 2030.: Pametan, zelen i čist grad prilagođen potrebama svih građana
Specifični ciljevi 4.1.Grad pametnih i kvalitetnih komunalnih usluga (H)
4.2. Zeleni grad na moru: prostor u službi građana
4.3.  Grad kružnog gospodarenja resursima, povezan s cijelom regijom

Mjere vezane uz Strateški cilj 4. Sačuvati Rijeku 2030.

Specifični cilj 4.1. Grad pametnih i kvalitetnih komunalnih usluga

Rijeka 2030. je grad izvrsnih komunalnih usluga koje osiguravaju ravnotežu kvalitete života građana i troškova života u gradu te očuvanja okoliša. Grad je u potpunosti umrežen u moderan i čist sustav vodoopskrbe i odvodnje s 99,9% priključaka na vodovod, 90% priključenosti na sustav odvodnje, dok ostalih 10% kućanstava koja su na izdvojenim povišenim predjelima ima na druge ekološki prihvatljive načine riješen problem odvodnje. Grad ima sustav odvojenog prikupljanja otpada s potpuno ukopanim spremnicima i na ekološki prihvatljiv način gospodari svim vrstama otpada. Stanovništvo je educirano i na odgovoran i svjestan način primjenjuje u svakodnevnom životu načela cirkularne ekonomije pa se smanjuje ukupna količina proizvedenog otpada.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●      postotak gubitka vode u vodoopskrbnoj mreži
●      postotak stanovništva priključenog na sustav pročišćavanja otpadnih voda
●      postotak ukupno odvojeno prikupljenog otpada na području grada po glavi stanovnika (plastika, papir, bio otpad, staklo, metal, glomazni otpad)
●      postotak građana priključenih na plinsku mrežu
●      objedinjeno održavanje vozila komunalnog sustava

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
 • Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva
 • Razvoj pametnog sustava gospodarenja otpadom
 • Plan za energetski i klimatski održivu Rijeku

 

Specifični cilj 4.2. Zeleni grad na moru: prostor u službi građana

U svojem prostornom razvoju Rijeka će u sljedećih 10 godina biti usmjerena na odgovor potrebama građana za kvalitetnim i ugodnim životom u zajednici s jedne, a očuvanjem okoliša i prevencijom klimatskih promjena s druge strane. Rijeka je u prostornom razvoju ograničena svojim specifičnim geografskim položajem pa ju fizičke okolnosti potiču da se osobito odgovorno ponaša prema svojim prostornim resursima.

Stoga je Rijeka predana osnovnim smjernicama zelenog razvoja, koji će osigurati da unutar i oko svojeg područja grad harmonično živi s okolišem, prevenirajući tako i ublažavajući učinke klimatskih promjena.

Rijeku u 2030 vidimo kao grad s puno zelene infrastrukture koja ublažava i prevenira učinke klimatskih promjena i čini ga ugodnijim mjestom za život, kao primjer primorskog i industrijskog grada koji je uspješno priveo svoje neiskorištene prostore novoj javnoj ili gospodarskoj namjeni. Rijeka 2030. je grad otvoren prema moru u kojem je nekadašnji industrijski prostor između mora i jezgre revitaliziran i otvoren za građane, turiste i male tvrtke. Ima visoko razvijeni duh zajednice i visoku kvalitetu života u kvartovima s kojima se ljudi identificiraju, u kojima bez potrebe za korištenjem prijevoza imaju pristup javnim i komercijalnim sadržajima, zelenilu i drugim oblicima javnog života, što ih potiče na lokalne akcije, povezivanje i sudjelovanje i podiže atraktivnost Rijeke za život. Grad raspolaže prostorom koristeći i revitalizirajući postojeće objekte i industrijsku i kulturnu baštinu, koja je vraćena u život.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●      površina parkova, igrališta i odmorišta
●      kvaliteta zraka
●      površina uređenih plaža
●      dužina uređenih šetnica uz more

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Zelena infrastruktura
 • Rijeka na moru i na Rječini
 • Grad povezanih susjedstava

 

Specifični cilj 4.3. Grad kružnog gospodarenja resursima, povezan sa cijelom regijom

Rijeka se želi razvijati kao održivi i otporni grad koji veliki dio resursa osigurava iz okolice i koji u korištenju, prostornih, energetskih i prehrambenih resursa generira sam ili oslanjajući se na ono čime raspolaže ili što može ponovno upotrijebiti. Grad se ne želi širiti nauštrb okoliša i zelenih površina, nego usmjeriti prostorni razvoj na obnovu i revitalizaciju postojećih urbanih područja, a imajući na umu energetsku učinkovitost i načela kružnog gospodarstva.

Kako u odnosu na svoje povijesno nasljeđe, tako i u odnosu na ljudske resurse za budućnost, u odnosu na opskrbu, rekreativne sadržaje, domaću hranu, grad je orijentiran na prostor Urbane aglomeracije pa i cijele Primorsko-goranske županije čije je prirodno središte. Stoga se kvalitetno povezivanje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave smatra preduvjetom uspješnog razvoja grada.

Održivi razvoj i razvoj grada otpornog na udarce koje može primiti u globalnim krizama u velikoj mjeri ovisi o sposobnosti uprave i stanovnika da maksimalno iskoriste sve postojeće resurse, reciklirajući, popravljajući, obnavljajući ih uz uvjet da ono što ne mogu proizvesti i pronaći, pronalaze u što bližoj okolici uz što manje utroška energenata i sa što manjim zagađenjem okoliša. To je u skladu i sa smjernicama razvoja Rijeke kao zdravoga grada, kao i Rijeke kao zelenoga grada.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●      postotak zelene javne nabave u javnoj nabavi grada i gradskih ustanova i tvrtki
●      broj OPG-a na gradskim tržnicama
●      broj i vrijednost zajedničkih projekata s drugim JLS-ima iz urbane aglomeracije

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Kružno gospodarenje prostorom: ponovna upotreba postojećih prostornih resursa
 • Grad koji kupuje zeleno: Zelena javna nabava
 • Građani koji kupuju zeleno: program lokalnih eko-tržnica
 • Urbana aglomeracija Rijeka