Plan razvoja grada Rijeke 2021. – 2027. predstavlja okvir za planiranje razvoja Grada do kraja 2030. godine.

Praćenje provedbe Plana obuhvatit će proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima će se sustavno pratiti uspješnost provedbe ciljeva i mjera navedenih u Planu.

Kontinuirano će se izvještavati o provedbi Plana radi pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim dionicima u razvoju grada.

Odgovornosti za provedbu i praćenje provedbe ovoga Plana nadležan je Grad Rijeka na čelu s gradonačelnikom kao odgovornom osobom.

Grad Rijeka je obavezan donijeti provedbeni plan koji se odnosi na trajanje jednog mandata gradonačelnika, dok se na godišnjoj razini donosi operativni plan. U operativnom planu detaljno se razrađuju zadaci kao i poimence dodjeljuju odgovornosti i rokovi za provedbu konkretnih zadataka

Izvještavanje i praćenje provedbe provodi se kroz sustav godišnjih izvješća koje priprema vodstvo Grada Rijeke, a odobrava Gradsko vijeće. Godišnja izvješća o provedbi daju ocjenu provedbe Plana navodeći jesu li planirane aktivnosti provedene u potpunosti, djelomično ili nisu uopće. Uz to, Godišnje izvješće donosi podatke o razini postizanja indikatora za pojedinačne mjere te prijedlog korektivnih mjera, ukoliko se procjenjuje da se ta razina ne približava ciljanim vrijednostima odgovarajućom dinamikom.