Raditi u Rijeci 2030.: Sveučilišni grad za novo doba, gdje napredne tehnologije i kreativna industrija obogaćuju industrijsko nasljeđe

Kontekst, potrebe i prilike: Analizom izazova i prilika te potencijalnih projekata i aktivnosti za razvoj gospodarstva utvrđeni su prioriteti za razvoj gradskog gospodarstva. Kako bi grad u potpunosti doživio započetu transformaciju u grad suvremenih, tehnološki inovativnih, zelenih i kreativnih industrija, bitno je njegovo oslanjanje na Sveučilište i suradnja s istim kako bi se osigurao razvoj visokoobrazovanih kadrova i potakao razvoj tehnoloških inovacija u svim sektorima, a osobito u području pametnih rješenja za upravljanje gradom. Sektori u kojima se vide temelji za daljnji razvoj su tehnološki kompleksne industrije i usluge u kojima se Rijeka već afirmirala i ima stručne i materijalne pretpostavke: brodogradnja, promet i logistika, farmaceutika, ICT i turizam.

Osim već spomenute suradnje grada sa visokoobrazovnim i znanstveno istraživačkim sektorom, bitno je poticati suradnju sa samim poduzetnicima i razviti poticajno poslovno okruženje, prvenstveno poduzetničku potpornu infrastrukturu, (nadograditi odlično razvijeni sustav inkubacije) i ICT infrastrukturu, poticati inovacije i ulagati u nove digitalne tehnologije. Rijeka se, osim toga, usmjerava korištenju vlastitih resursa i postojećih prednosti u novom globalnom kontekstu:  luku i brodogradilište i njihovu industrijsku infrastrukturu i geoprometni položaj. Tehnološko nasljeđe i znanje koje je iz njega proizašlo povezivat će se i usmjeravati prema zelenim i digitalnim tehnologijama. Kreativne industrije i kultura trebaju ostati i dalje se razvijati kao bitna sastavnica razvoja grada i njegove turističke ponude.  Grad će se usmjeravati i prema razvoju inovativnih modela upravljanja turizmom i razvoja turističke ponude.

Teme obuhvaćene ovim područjem su:

 1. Poticanje poduzetništva i inovacija,
 2. Industrija 4.0: pametne proizvodne industrije,
 3. ICT industrija,
 4. Kreativne industrije,
 5. Čiste i “zelene” industrije,
 6. Istraživanje i razvoj: Sveučilište i suradnja znanosti i gospodarstva,
 7. ICT infrastruktura,
 8. Obrtništvo,
 9. Rijeka kao lučki grad,
 10. Brodogradnja,
 11. Turizam.

Za postizanje ovog strateškog cilja osmišljena su tri specifična cilja koji se odnose na razvoj i povezanost gospodarstva, znanosti i turizma prvenstveno kroz razvoj industrije, poticanje istraživanja, inovacija i novih industrija temeljenih na znanju te produženje turističke sezone razvojem inovativnih, održivih i uključivih rješenja u turizmu.

U odnosu na horizontalni cilj Pametna Rijeka 2030. namjera je Grada razvijati pametna rješenja kroz sva tri specifična cilja.

Strateški cilj 2. Raditi u Rijeci 2030.: Sveučilišni grad za novo doba, gdje napredne tehnologije i kreativna industrija obogaćuju industrijsko nasljeđe
Specifični ciljevi 2.1. Konkurentno gospodarstvo i luka u dobi novih industrija(H)
2.2. Inovativna Rijeka: poticanje istraživanja i na znanju temeljenih industrija (H)
2.3. Grad održivih i inovativnih rješenja u turizmu (H)

Mjere vezane uz Strateški cilj 2. Raditi u Rijeci 2030.

Specifični cilj 2.1. Konkurentno gospodarstvo i luka u dobu novih industrija

Rijeka 2030. grad je razvijenog i poticajnog poslovnog okruženja koji razvoj temelji na konkurentnom poduzetništvu, razvijenoj poduzetničkoj potpornoj infrastrukturi te luci kao temeljnoj poluzi u razvoju grada. Gradska uprava Grada Rijeke radi na poboljšanju poduzetničke klime, unapređenju poduzetničke infrastrukture, digitalizaciji proizvoda i usluga, organizaciji specijaliziranih edukativnih aktivnosti namijenjenih građanima i poduzetnicima te osmišljavanju modela suradnje između Grada i riječke luke. Provode se projekti usmjereni međusektorskoj suradnji i povezanosti, pružanju podrške malom i srednjem poduzetništvu, unapređenju gradskih usluga te implementaciji pametnih rješenja za poduzetnike na širem riječkom području.

Isplativost ovakvih ulaganja očituje se kroz povećanje broja poduzetnika i njihove dobiti kao i kroz smanjenje broja nezaposlenih na području grada te povećanje prometa ostvarenog u riječkoj luci.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●      broj poduzetnika
●      neto dobit poduzetnika
●      stopa nezaposlenosti na području grada Rijeke
●      promet u riječkoj luci (teret u TEU/godišnje)
●      udio prometnog sektora u riječkom gospodarstvu (u % ukupnih prihoda riječkih poduzetnika/podaci FINA-e/godišnje)
●      udio sektora prerađivačke industrije u riječkom gospodarstvu (u % ukupnih prihoda riječkih poduzetnika/podaci FINA-e/godišnje)

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Razvoj poduzetničke infrastrukture
 • Programi gradske uprave za poduzetništvo novog doba
 • Poticanje društvenog poduzetništvo
 • Rijeka kao lučki grad

 

Specifični cilj 2.2. Inovativna Rijeka: poticanje istraživanja i na znanju temeljenih industrija

Rijeka 2030. grad je suvremenih industrija, kreativnih, tehnološki inovativnih i zelenih, koji raspolaže velikim brojem visokoobrazovanih kadrova, koristi i unapređuje postojeće resurse, potiče razvoj i uvođenje novih tehnologija te interoperabilnosti u razvoju grada. Razvoj se temelji na održivom gospodarstvu te osiguravanju kvalitetnih i poticajnih sadržaja proizašlih kroz kreativne industrije. Kroz povezivanje gospodarstva, Sveučilišta i Gradske uprave potiču se inovacije i znanstveno istraživanje. Razvoj suvremene poslovne infrastrukture usmjeren je korisnicima novih tehnološki naprednih rješenja kojima će se omogućiti korištenje suvremeno dizajniranih tzv. “open-space” prostora u potpunosti opremljenih ICT infrastrukturom uz mogućnost fleksibilnog unutrašnjeg uređenja ovisno o potrebama.

Razvojem i unapređenjem obrazovnih programa usmjerenih potrebama gospodarstva riječko sveučilište ojačalo je svoju poziciju na listama najboljih svjetskih i europskih sveučilišta. Ulaganjem u inovacije i uvođenjem digitalnih tehnologija povećao se broj poduzetnika iz ICT i KKI područja te je porastao broj zaposlenih u područjima Informacije i komunikacije i Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti. Osigurana je dodatna poduzetnička potporna infrastruktura, a popunjenost je preko 80%.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●      udio gradskog proračuna izdvojenog za poduzetničke programe
●      udio zaposlenih u područjima J i M po NKD-u
●      kvadratura poduzetničke potporne infrastrukture
●      broj korisnika PPI
●      udio broja poduzetnika ICT i KKI industrija u ukupnom broju poduzetnika

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Razvoj gradske mreže inkubatora s naglaskom na kreativne tehnologije i IT industriju
 • Regionalni Smart City Hub: grad u kojem tehnologija oživljava
 • Quadruple Helix: Pametna specijalizacija – Zdravstvo
 • Sveučilište kao jedan od pokretača razvoja grada

 

Specifični cilj 2.3. Grad održivih i inovativnih rješenja u turizmu

Rijeka je 2030. turistička destinacija kojoj turističke performanse ne ovise o sezoni te čija se ponuda temelji na prirodnim i kulturnim resursima unaprijeđenim inovativnim rješenjima i digitalnim tehnologijama. Prometnula se iz tranzitne destinacije u destinaciju koja je turistu osnovni motiv za dolazak. Dinamični razvoj turizma povećao je privlačnost i uspostavio reputaciju Rijeke kao pametne turističke destinacije koja olakšava pristup turističkim sadržajima, uslugama, prostorima i iskustvima putem alata temeljenih na ICT-u. Rijeka je grad zdravog socijalnog i kulturnog okruženja koji primjenjuje inovativna, inteligentna rješenja i potiče razvoj poduzetničkog poslovanja i sektorsku povezanost. Ulaganja u digitalne alate, proizvode i usluge, jednake mogućnosti i pristup za sve, održivi razvoj lokalnog područja te podrška kreativnim industrijama, lokalnim resursima i nasljeđu, posljedično su dovela do kandidature za titulu SmartTourismCapital EU. U periodu od deset godina broj noćenja i prosječna duljina boravka turista povećani su za 50%.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●      Rijeka je do 2030. kandidat za SmartTourismCapital EU
●      broj noćenja u smještajnim objektima registriranim na području grada Rijeke
●      prosječna duljina boravka turista u Rijeci
●      broj programa za edukaciju djelatnika u turizmu (godišnje)

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Inovacije i održivost u turizmu
 • Brendiranje destinacije
 • Turističko odredište bogato sadržajem