U Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

 • poslovi osiguravanja uvjeta za gospodarenje prostorom grada prostornim i urbanističkim planiranjem te uređivanja građevinskog zemljišta
 • organizacije i koordinacije izrade prostornih i projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada
 • pripreme, koordinacije izrade i donošenja prostornih planova na području grada
 • izdavanja upravnih i neupravnih akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva na području grada (lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, te ostala rješenja, akti, potvrde, uvjerenja, lokacijske informacije i sl.)
 • provođenja postupaka za ozakonjenje zgrada koje su izgrađene djelomično ili u potpunosti bez građevinske dozvole odnosno protivno izdanom aktu za gradnju
 • upravni i drugi stručni poslovi prostornog uređenja i graditeljstva
 • poslovi posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na području Urbane aglomeracije Rijeka i poslovi vezani uz implementaciju ITU mehanizma
 • drugi poslovi iz djelokruga svog rada određeni posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji  i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (“NN” br. 39/19.) omogućena je komunikacija i podnošenje svih priloga u elektroničkom obliku, a zainteresirane osobe i javnost obavještavaju se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.

Zahtjev za građevinsku dozvolu i ostale akte moguće je predati putem sustava eDozvola.

Poveznice:

Korisne informacije:

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

 1. Odsjek za urbanizam u kojom se obavljaju poslovi pripreme, koordinacije i izrade dokumenata prostornog uređenja te svih drugih aktivnosti koje se odnose na izradu prostorne, projektne ili druge dokumentacije vezane za urbanističko planiranje i uređenje.
 2. Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo u kojem se izdaju upravni i neupravni akti za provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva na području grada (lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, te ostala rješenja, akti, potvrde, uvjerenja, lokacijske informacije i sl.), provodi postupak za ozakonjenje zgrada, te drugi upravni i stručni poslovi prostornog uređenja i graditeljstva.
 3. Odsjek za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja u kojem se obavljaju poslovi i funkcije Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja i ostali poslovi vezani za implementaciju mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja kao posebnog oblika ulaganja sredstava iz Europskih fondova koji je vezan isključivo za projekte i programe Urbane aglomeracije Rijeka.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Upravnog odjela:

Područje prostornog uređenja:

Zakoni:

 • Zakon o prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/1998/19 i 67/23)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18 i 110/19)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18 i 110/19)
 • Zakon o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 115/16114/22)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  („Narodne novine“ broj 112/18, 39/22)

Uredbe:

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“ broj 92/21, ispravak – 93/21, ispravak 95/21 i 156/22)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
  („Narodne novine“ broj 37/14, 154/1430/21 i 75/22)

Pravilnici:

 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
  („Narodne novine“ broj 118/19 i 65/20)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
  („Narodne novine“ broj 136/15)
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
  („Narodne novine“ broj  93/17)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
  („Narodne novine“ broj 105/17, 108/17)

Područje gradnje

Zakoni

 • Zakon o gradnji
  („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
 • Zakon o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18 i i 110/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18 i 110/19)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

Uredbe

 • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju
  („Narodne novine“ broj 46/13)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  („Narodne novine“ broj 98/12)

Pravilnici

 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/1931/2074/22 i 155/23)
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata
  („Narodne novine“ broj 98/99, 29/03, 20/17)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  („Narodne novine“ broj 46/18 i 98/19)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
  („Narodne novine“ broj 78/13) – vrijedi do 27. lipnja 2025.
  Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
  („Narodne novine“ broj 12/23) – vrijedi od 28. lipnja 2025.
 • Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode
  („Narodne novine“ broj 103/08)
 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda
  („Narodne novine“ broj 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19)
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda
  („Narodne novine“ broj 113/08)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
  („Narodne novine“ broj 15/19)
 • Pravilnik o kontroli projekata
  („Narodne novine“ broj 32/14 i 72/20)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
  („Narodne novine“ broj 32/14, 69/14, 27/15,110/19, 50/20)
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
  („Narodne novine“ broj 43/14)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  („Narodne novine“ broj 88/17, 90/20, 1/21 i 45/21)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
  („Narodne novine“ broj 118/19 i 65/20)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
  („Narodne novine“ broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19121/19 131/21)
 • Pravilnik o održavanju građevina
  („Narodne novine“ broj 122/14 i 98/19)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15 i 54/20)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15, 133/15, 60/20 i 78/21)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
  („Narodne novine“ broj  77/15)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  („Narodne novine“ broj  129/15)

Tehnički propisi

 • Tehnički propis za prozore i vrata
  („Narodne novine“ broj 69/06)
 • Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
  („Narodne novine“ broj 03/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama
  („Narodne novine“ broj 03/07)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
  („Narodne novine“ broj 87/08 i 33/10)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
  („Narodne novine“ broj 110/08)
 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
  („Narodne novine“ broj 5/10)
 • Tehnički propis o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 35/18 i 104/19)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20) – stupio na snagu 1. siječnja 2016.
 • Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
  („Narodne novine” broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)
 • Tehnički propis za građevinske konstrukcije
  („Narodne novine” broj 17/17 i 75/20, 7/22)
 • Tehnički propis za staklene konstrukcije
  („Narodne novine” broj 53/17)  – stupio na snagu 15. lipnja 2017. godine

Područje integriranih teritorijalnih ulaganja

 • Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013., SL L 270, 15.10.2015., SL L 200, 26.7.2016., SL L 338, 13.12.2016., SL L 129, 19.5.2017., SL L, 176 7.7.2017., SL L 335, 15.12.2017., SL L 193, 30.7.2018., SL L 291, 16.11.2018., SL L 294, 21.11.2018., SL L 123, 10.5.2019., SL L 99, 31.3.2020., SL L 130, 24.4.2020., SL L 231, 17.7.2020., SL L 356, 26.10.2020., SL L 437, 28.12.2020.)
 • Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., SL L330 – ispravak, 3.12.2016., SL L 193, 30. 7. 2018., SL L 99, 31.3.2020., SL L 130, 24.4.2020.)
 • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
 • Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 116/21),
 • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, broj 107/14, 23/15, 129/15 i 15/17 i ispravak 18/1746/21 i ispravak 49/21)