Investitor za izradu projektne dokumentacije i izgradnju crkve je Riječka nadbiskupija, a za Hrvatski dom i javni gradski park je Grad Rijeka.

SMJEŠTAJ:
Lokacija,  predviđena za izgradnju kompleksa crkve Sv. Ane,  rekonstrukciju Hrvatskog doma „Vežica“  i uređenje parka,  smještena je u izgrađenom dijelu centra naselja Gornje Vežice, na spoju ulica Tome Strižića, Svete Ane i Zdravka Kučića.

Rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica i izgradnja crkve Sv. Ane

Rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica i izgradnja crkve Sv. Ane

KRATKI OPIS: Hrvatski dom „Vežica“, crkva Sv. Ane i  gradski park, tvore jednu urbanističku cjelinu. Investitor za izradu projektne dokumentacije i izgradnju crkve „Sv. Ane“ je Riječka nadbiskupija, a za Hrvatski dom i javni gradski park je Grad Rijeka. Hrvatski dom je u direktnom dijalogu sa crkvom, parkom i osnovnom školom.
Građevina Hrvatskog doma “Vežica” sastoji se od funkcionalnih cjelina Mjesnog odbora, društvenog centra (Klub umirovljenika i  prostor za udruge), višenamjenske dvorane, Ogranka Gradske knjižnice Rijeka te od komercijalnih sadržaj (trgovačka i ugostiteljska djelatnost).

Mjesni odbor smješten je u prostore postojećeg autosalona i direktno je povezan sa novoplaniranim Klubom umirovljenika i višenamjenskom dvoranom doma.
Klub umirovljenika smješten je neposredno uz ulazni hal s južne strane nasuprot prostorijama MO kako bi se optimiziralo korištenje svih raspoloživih prostorija.

Postojeća dvorana s pozornicom u sklopu društvenog centra predstavlja temeljni višenamjenski prostor koji se može koristiti za različita događanja (glazbena, scenska, izložbena, sportska, vjerska, predavanja i dr.) i, ovisno o njima, različitu strukturu organizatora i korisnika. Uz dvoranu s istočne strane projektirana su dva manja spremišta i garderoba za izvođače koja je povezana direktno s pozornicom.

Ogranak Gradske knjižnice disponiran je tako da na prizemlju posjeduje samostalni vanjski ulaz u kojem se nalaze stepenice, pristupačni lift, a sama distribucija svih glavnih sadržaja knjižnice je na katu. Knjižnica je opremljena vlastitim sanitarnim čvorom smještenim uz ulazni hol na katu, a sve horizontalne i vertikalne komunikacije smještene su isključivo unutar prostora knjižnice.

Komercijalni sadržaji unutar Hrvatskog doma nalaze se u prizemlju. Ugostiteljski prostor postojeće pizzerije zadržan je na istoj lokaciji na sjevernoj strani postojeće građevine, a na južnoj će se dograditi  dva manja trgovačka prostora.
Kolni pristup omogućan je sa sjeverne strane kolno-pristupnim putem koji osigurava kolni pristup za građevinu Hrvatskog doma „Vežica“ i kolni pristup suterenskoj garaži crkve.

Projektom je predviđena izgradnja ukupno 34  parkirnih mjesta, od kojih je 14 smješteno na parceli doma, a ostalih 20  na parceli kolno-pristupnog puta. Za potrebe doma osigurano je 30 PM, dok su dodatna 4 parkirna mjesta u sklopu kolno-pristupnog puta osigurana za potrebe crkve.

Sveukupna površina zahvata u prostoru je 2043 m².

VRIJEDNOST PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
Hrvatski dom i park – 577.500,00 kn + PDV

PROCIJENJENA VRIJEDNOST  INVESTICIJE:
Hrvatski dom  – 5.070.000,00kn

TRENUTNA FAZA: crkva Sv. Ane dovršena je 2016.g.

Uređenje gradskog parka na Gornjoj Vežici

VRSTA PROJEKTA:  Idejni, glavni i izvedbeni projekt
KRATKI OPIS: Projekt uređenja gradskog parka “Gornja Vežica” ima za cilj uređenje šetnice  i postojeće zapuštene parkovne površine i postizanje harmoničnog zelenog okružja, te poboljšanje slike šireg urbanog krajobraza.

rekonstrukcija-hrvatskog-doma-vezica-i-izgradnja-crkve-sv-ane-7

Uređenje gradskog parka na Gornjoj Vežici

Programski je planirani gradski park “Gornja Vežica” podjeljen u dvije zone: zona parka ispred planirane crkve Sv. Ane te zona parka u sklopu OŠ Gornja Vežica. Zonu parka ispred planirane crkve Sv. Ane karakterizira veza sa planiranom crkvom koja je ostvarena preko trga ispred ispred trijema crkve na koji se veže glavna crkvena lađa. Tu se ostvaruje i posredna veza između natkrivenog trga ispred crkve i gornjeg trga preko “škalinade” i rampe, te veza sa župnim uredom.

Zonu parka u sklopu OŠ Gornja Vežica karakterizira veza sa osnovnom školom koja je ostvarena preko glavne pješačke staze u nastavku trga ispred crkve i “škalinade”. Programski ovaj dio parka funkcionira kao proširenje školskih aktivnosti (nastava na otvorenom, trim staza i sl.). Tako će se postojeća staza urediti kao trim staza.

Postojeći amfiteatar će se rekonstruirati i urediti kako bi podržao nastavu na otvorenom škole. S obzirom da škola ima program za djecu s poteškoćama ovaj dio parka treba također biti pristupačan, te se planira izvesti pristupačna rampa u smjeru ulaska u park sa školskog trga ispred škole.
VRIJEDNOST PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Hrvatski dom i park – 577.500,00 kn + PDV

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:

Park – 1.150.000,00 kn

TRENUTNA FAZA:
Projektno-tehnička dokumentacija za „Hrvatski dom Vežica“ te „Gradskog parka na Gornjoj Vežici“ je izrađena u cijelosti. Dobivene su građevne dozvole koje su važeće do 2019.godine.

Kontakt osoba:
Maja Lakoš Hlavica d.i.a.
Trpimirova 2, Rijeka
urbanizam-graditeljstvo@rijeka.hr
Tel: 051 209 447
e-mail: maja.lakos-hlavica@rijeka.hr