Izgradnja luke nautičkog turizma kapaciteta 118 komercijalnih vezova i 80 nekomercijalnih vezova namijenjenih plovilima različitih dimenzija. Nova nautička luka će predstavljati sadržajni početak atraktivnog obalnog poteza.

Vrijednost projektne dokumentacije: 159.000,00 kn +PDV

 • Vrsta projekta Turizam i rekreacija
 • Nositelj projekta Grad Rijeka
 • Lokacija Grad Rijeka
 • Vlasništvo Pomorsko dobro
 • Procijenjena vrijednost projekta 6.000.000 EUR

Projekt podrazumijeva gradnju:

 • lukobrana u produžetku Kontejnerskog terminala,
 • 118  komercijalnih i 80 nekomercijalnih  vezova  za brodice raznih veličina na području od 63.000 m²,
 • četiri male zgrade u marini na ukupnoj bruto površini od 2.700 m²,
 • benzinske stanice,
 • parkirališta sa 125 mjesta za automobile i 20 mjesta za motore.

Model realizacije:
Potrebno je ishoditi koncesiju koju na rok do 20 godina daje Primorsko-goranska županija, a na duži rok (do 50 godina) Vlada RH.

Pripremljena dokumentacija:

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija:

 • izrađen idejni projekt
luka-nautickog-turizma-brajdica

Luka nautičkog turizma Brajdica

Kratki opis: Područje naselja Pećine svrstava se u red osobito vrijednih predjela pretežito višeobiteljske izgradnje. Generalnim urbanističkim planom Grada Rijeke na području Pećina planirana je luka posebne namjene u rangu luke nautičkog turizma oznake LN-3 Brajdica. Ukupna površina za smještaj luke iznosi oko 6,3 ha. Nautička luka će predstavljati dopadljiv prostorni prijelaz iz lučkog područja (aktivan kontejnerski terminal), prema rezidencijalnim i ostalim ‘mirnijim’ sadržajima naselja. U blizini vrlo aktivnog lučkog terminala evidentan je nedostatak dovoljnog broja obalnih vezova za sportska i turistička plovila. Daljnjom izgradnjom i uređenjem cjelovitog obalnog pojasa i obalne šetnice istočnog dijela grada na širokom potezu od Brajdice do Martinšćice, nova nautička luka na Brajdici će predstavljati logičan sadržajni početak atraktivnog obalnog poteza.

Kapacitet luke iznosti 118 komercijalnih vezova, i 80 nekomercijalnih vezova namijenjenih plovilima različitih dimenzija.  Na planiranoj čestici za gradnju luke nautičkog turizma, potrebno je osigurati 125 parkirališnih mjesta za automobile i 20 parkirališnih mjesta za motocikle.

Opis rješenja:
Zapadni rub građevinske čestice luke nautičkog turizma smješten je uz kontejnerski terminal Brajdica,  sjeverni rub uz izlazni krak državne ceste D-404, a istočni rub se nastavlja prema obalnoj šetnici i stambenim zgradama naselja Pećine. Južni rub nautičke luke proteže se od uz vanjski rub glavnog lukobrana ukupne duljine 300 m, koji se nastavlja u smjeru obalne konstrukcije kontejnerskog terminala Brajdica II.

Organizacija akvatorija u marini omogućava prihvat do 200 plovila. U sklopu marine, predviđene su sljedeće građevine: portirnica, recepcija, administrativni prostori, prostori za zaposlenike i hitne medicinske pomoći, ugostiteljski sadržaji, prodavaonice nautičke opreme i rezervnih dijelova, te servisa plovila i benzinska postaja. U sklopu obalnog ruba predviđen je gat za smještaj travel lifta za spuštanje i dizanje plovila u more.

U sklopu razrade idejnog rješenja, analizirana je mogućnost prihvata maksimalnog broja plovila u definirani akvatorij nautičke luke. Za provedbu takve mogućnosti pretpostavka je produženje gatova za privez za 12,0 m, te privez plovila na primarni i sekundarni lukobran. Ovakvim načinom moguće je smjestiti do 350 plovila (±20% u ovisnosti o veličini plovila).

Lukobran i obalni zidovi:
Glavni lučki lukobran postavljen je okomito na smjer vjetrova iz južnog kvadranta. Dužina lukobrana iznosi cca 300,0 m, a konstrukcija nasutog tipa s obzirom na velike dubine mora (do –40,00 m), te na visoki projektni val. Uz glavni, predviđen je i sekundarni lukobran dužine 30,0 m, koji se pozicionira okomito na ulaz u marinu.

Dužina obalnih zidova zajedno sa dijelom zida sekundarnog lukobrana iznosi cca  515,0 m.

Idejnim rješenjem definira se postava pontonskih gatova dužina 60, 72 i 84 m. Brodovi su privezani pramcem uz gat, dok je krmeni dio nezavisno sidren. Gat je formiran od standardnih pontona, klasično usidren s omogućenim ograničenim pomacima u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini.

Prometna povezanost:
Predviđena su dva priključka na državnu cestu D 404 i na ulicu Šetalište XIII divizije.

Uređenje zelenih i ostalih površina:
Uređenje zelenih površina predloženo je prema mogućnostima izvedbe. Zasadit će se autohtone sadnice dok se na ostalim površinama planira sijati travnjak.

Kontakt:
Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo
Trpimirova 2, Rijeka
E-mail
urbanizam-graditeljstvo@rijeka.hr
Telefon:
+385 51 209 251