U Odsjeku za sport i tehničku kulturu obavljaju se poslovi kojim se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture, poslovi u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu i tehničkoj kulturi, praćenje i nadzor izvršenja programa javnih potreba te praćenje korištenja i utroška sredstava namijenjenih za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, predlaganje namjene i načina korištenja objekata sporta i tehničke kulture te nadzor nad njihovim korištenjem, suradnja sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” i Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke te praćenje rada i poslovanja trgovačkog društva Rijeka Sport d.o.o. Rijeka.

Strategija sporta Grada Rijeke 2018. – 2024. godine

U suradnji Riječkog sportskog saveza i tadašnjeg Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu izrađena je Strategija sporta Grada Rijeke 2018. – 2024. godine. Dokument je usvojen na 9. sjednici Gradskog vijeća održanoj 24. svibnja 2018.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za sport i tehničku kulturu

Savjetnica za programe sporta T. +385 51 209 606 F. +385 51 209 613 Korzo 16, Rijeka Izabela Barišić
izabela.barisic@rijeka.hr
Referent za programe sporta i informatičku podršku T. +385 51 209 640 F. +385 51 209 613 Korzo 16, Rijeka Konjuh Dubravko
dubravko.konjuh@rijeka.hr
Voditelj Odsjeka za sport i tehničku kulturu T. +385 51 209 601 F. +385 51 209 613 Korzo 16, Rijeka Kostović Renato
renato.kostovic@rijeka.hr
Odsjek za sport i tehničku kulturu T. +385 51 209 555 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Tajnica
Angie Paskaš
angie.paskas@rijeka.hr
sport@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za programe tehničke kulture T. +385 51 209 605 F. +385 51 209 613 Korzo 16, Rijeka Perić Eugenija
eugenija.peric@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 545 Korzo 16, Rijeka Srdoč Ožanić Silvija
silvija.srdoc-ozanic@rijeka.hr
Viši referent za programe sporta T. +385 51 209 604 Korzo 16, Rijeka Veselinović Marko
marko.veselinovic@rijeka.hr