Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke financira se iz Proračuna Grada Rijeke putem Natječaja koji objavljuje Riječki sportski savez.

Programska djelatnost sporta u gradu Rijeci temelji se primarno na Zakonu o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/1698/1947/2077/20 i 141/22), kao i na Planu razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Natječaj za financiranje Programa za zadovoljavanje javnih potreba Grada Rijeke u sportu, a na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/1470/1798/19 i 151/22) objavljuje Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” (RSS) koja putem stručno-savjetodavnih komisija obrađuje pristigle ponude i daje prijedlog Izvršnom odboru RSS-a za sufinanciranje programa iz sredstava Proračuna Grada Rijeke.

Izvršni odbor RSS-a prijedlog upućuje Skupštini RSS-a. Po usvajanju na Skupštini, gradonačelnik Grada Rijeke utvrđuje Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za predmetnu godinu. Program javnih potreba u sportu za narednu godinu, prilikom donošenja gradskog proračuna, usvaja Gradsko vijeće Grada Rijeke koncem tekuće godine.

Visinu iznosa sredstava za financiranje Programa javnih potreba u sportu u tekućoj godini određuje Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.

Sredstvima proračuna sufinanciraju se redovne aktivnosti sportskih udruga, vannastavne sportske aktivnosti djece, učenika i studenata, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kineziterapijske aktivnosti invalida i osoba oštećena zdravlja, poticajni programi namijenjeni praćenju i nagrađivanju vrhunskih i perspektivnih sportaša, posebni programi gdje se u prvom redu prati rad Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, izvanredni programi – organizacija i provedba tradicionalnih i značajnijih međunarodnih priredbi u gradu, nastupi riječkih ekipa i sportaša na međunarodnim natjecanjima, stručno osposobljavanje i usavršavanje te izdavačko-nakladnički programi.

Nakon što Gradsko vijeće utvrdi Program javnih potreba u sportu, Skupština RSS-a usvaja Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa te ga podnosi na naknadnu suglasnost Gradonačelniku i Gradskom vijeću.

Detaljni plan raspodjele pored raspodjele financijskih sredstava po aktivnostima koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza i Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, sadrži i naznaku procijenjenih troškova korištenja sportskih objekata za udruge obuhvaćene istim (temeljem korištenja objekata u proteklih godina). Evidenciju o korištenju sportskih objekata vodi Riječki sportski savez, sve u cilju objedinjenog prikazivanja kako dotacija koje udruge ostvaruju iz Proračuna Grada Rijeke, tako i procjene korištenja objekata, što ne predstavlja dotaciju u novcu, no također predstavlja vrstu pomoći udrugama, budući sportske udruge koriste sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke i Rijeka sporta bez plaćanja naknade. Na navedeni način postiže se potpuna transparentnost o odnosu lokalne zajednice, tj. Grada Rijeke i Riječkog sportskog saveza prema riječkim sportskim udrugama.

Prilikom izrade Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava, u dijelu koji se odnosi na treninge i natjecanja sportaša, kvaliteta programa i rada klubova određuje se prema Pravilniku o razvrstavanju sportskih grana RSS-a, te sportskih klubova temeljem Pravilnika o razvrstavanju sportskih klubova, dok se kvantiteta određuje prema broju registriranih sportaša, aktivnih selekcija i stručnih osoba uključenih u programe.

Više informacijama na internetskim stranicama Riječkog sportskog saveza.