Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2024. godini u Proračunu Grada Rijeke predviđeno je 2.375.500 eura.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta i rekreacije u Gradu Rijeci.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 1. treninzi i natjecanja sportaša,
 2. nagrađivanje sportaša,
 3. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 4. provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca,
 5. provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
 6. funkcioniranje sustava sporta,
 7. rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata,
 8. utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša – sportska ambulanta,
 9. organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 10. organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima,
 11. posebni programi mladih selekcija.

Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu usvojen je na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 7. prosinca 2023. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke br. 18/23.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu donijela je Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, na sjednici 6. veljače 2024. godine i podnijela na razmatranje gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje ga je usvojilo na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 22. veljače 2024. godine. Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava objavljena je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 2/24.