Za financiranje Programa javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2017. g. u Proračunu Grada Rijeke predviđeno je 13.167.000 kuna. Sukladno odredbama Zakona o sportu, Program javnih potreba u sportu predložila je Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, koja i sudjeluje u njegovu ostvarivanju.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu donijela je Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke i podnijela na razmatranje Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje ga je usvojilo na svojoj 31. sjednici održanoj 30. ožujka 2017.

Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

  • treninzi i natjecanja sportaša,
  • nagrađivanje sportaša,
  • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca,
  • provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
  • organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
  • organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima,
  • posebni programi mladih selekcija.

Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke usvojen je na 29. sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. prosinca 2016. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke 14/16.