Sportski objekti u Rijeci, način i raspored njihova korištenja te sportsko-rekreacijske zone na širem riječkom području

Na području bivše općine Rijeka evidentirano je 297.000 m² korisnih sportskih površina, od toga su 23.000 m² (7,6%) zatvoreni sportski prostori. Nakon formiranja prigradskih općina, na području grada Rijeke (128.735 stanovnika) ostalo je 187.000 m² sportskih prostora.

Temeljem Zakona o sportu objektima sporta i tehničke kulture u vlasništvu Grada Rijeke upravlja Rijeka Sport i Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu.

Upravljanje najvažnijim i najvećim objektima preneseno je 2007. godine na novoosnovano trgovačko društvo Rijeka sport d.o.o. koje je u 100% vlasništvu Grada Rijeke.

TD Rijeka sport upravlja sljedećim objektima:

Sredstva za upravljanje i održavanje objekata djelomično osigurava TD Rijeka sport kroz vlastitu djelatnost, a preostala potrebna sredstva osiguravaju se Proračunom Grada Rijeke. Osim upravljanja i održ

avanja postojećih objekata, TD Rijeka sport obavlja i poslove izgradnje novih objekata sporta i tehničke kulture sukladno planovima i odlukama svog osnivača. Detaljniji podaci o objektima kojima upravlja TD Rijeka sport d.o.o. i njihovoj prilagođenosti osobama s invaliditetom nalaze se na stranicama Rijeka sporta.

Preostalim objektima i prostorima sporta i tehničke kulture vlasništvu Grada Rijeke upravljaju korisnici shodno sklopljenim ugovorima.  Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se Proračunom i financijskim planovima Odjela za sport i tehničku kulturu.

Radi se o sljedećim objektima/prostorima:

U sklopu Dvorane mladosti djeluje sportska ambulanta.