Sportsko-rekreacijski centar Mlaka nalazi se na Mlaci. Objekt je izgrađen 1971. Bruto tlocrtna površina građevine iznosi 1.750 m². SRC Mlaka je sa središtem grada povezan autobusnim linijama br. 1, 1a i 2. Osnovna namjena je za sportove: kuglanje, tenis i karate. Uz to SRC Mlaka se povremeno koristi i za rekreaciju.

Glavni dio objekta čine kuglana, mala dvorana za karate, tenis igralište, a pomoćni prostori su svlačionice, uredske prostorije i kotlovnica. U sklopu Centra se nalazi i interni ugostiteljski objekt. Gledalište ima 150 sjedećih mjesta.

Objektom upravlja Rijeka sport d.o.o., trgovačko društvo u vlasništvu Grada Rijeke.