Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka osnovan je 21. travnja 2006. godine kao javna ustanova socijalne skrbi. Dom predstavlja nastavak rada Savjetovališta “Tić” u okviru kojeg su zlostavljana i zanemarivana djeca (iz Rijeke, ali i iz cijele Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije) niz godina dobiala specijaliziranu stručnu pomoć.

Prve aktivnosti započete su 1998. godine kada je osnovana Udruga “Tić” koja je okupila četrdesetak profesionalaca koji rade sa djecom – pedijatara, djelatnika centara za socijalnu skrb, policije, državnog odvjetništva, sudstva, vrtića, škola i drugih ustanova koje skrbe o djeci. Nakon jednogodišnje edukacije članovi udruge započeli su sa senzibilizacijom stručne i šire javnosti o problemu zlostavljanja i zanemarivanja djece. To je rezultiralo većim otkrivanjem slučajeva zlostavljanja djece te kazalo na potrebu za pružanjem stručne pomoći. Djelatnost udruge Grad Rijeka financira od samog početka skrbi o djeci.

Dječji dom "TIĆ"

Dječji dom “TIĆ”

Na inicijativu Udruge “Tić” i Grada Rijeke – Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,  1. srpnja 2000. godine otvoreno je Savjetovalište “Tić” čija je osnovna djelatnost stručni tretman djece žrtava zlostavljanja (seksualnog, emocionalnog, fizičkog) i zanemarivanja, savjetodavni rad s njihovim nezlostavljajućim roditeljima, skrbnicima i obiteljima, te obiteljima kod kojih postoji rizik pojave zlostavljanja. Zbog kontinuiranog porasta broja djece i obitelji koje su tražile stručnu pomoć, uz činjenicu da je stručni tretman dugotrajan proces, nametnula se potreba za povećanjem broja stručnjaka koji bi radili sa djecom. Grad Rijeka je izašao u susret navedenim potrebama i 2005.godine omogućio zapošljavanje multidisciplinarnog tima stručnjaka (3 psihologa, 1 medicinska sestra i vanjski suradnici – 1 psihijatar i 2 pedijatra) te osigurao veći prostor.

Tijekom rada Savjetovališta “Tić”» nametala se potreba za institucionalizacijom stručnog rada sa zlostavljanom i zanemarenom djecom, stoga je 21. travnja 2006. godine osnovan Dom za dnevni boravak djece “Tić” Rijeka – javna ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Rijeka. Sva sredstva za rad i poslovanje osigurana su u proračunu Grada Rijeke. Od 2005. godine «Tić» jednim dijelom financira i Primorsko-goranska županija, a od 2010. godine i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Sve su usluge za korisnike besplatne. U veljači 2011. godine Dom mijenja naziv u Dječji dom “Tić” Rijeka.

Multidisciplinarni tim u “Tiću» čine: 2 psihologa, 1 socijalni radnik, 3 odgajatelja te vanjski suradnici – 1 psihijatar i 1 pedijatar.

Od svibnja 2023. godine Dječji dom Tić promijenio je ime u Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka.