Grad Rijeka godinama kontinuirano potiče razvoj civilnoga društva odnosno suradnju s nevladinim udrugama te drugim oblicima slobodnog udruživanja građana.

U tom smislu, Ured Grada je, na inicijativu udruga Ri-centar, Udruga mladih Korak ispred, SMART, Gong, i Spirit, uz stručnu podršku USAID – Urban Institute, a temeljem Programa suradnje Vlade RH i nevladinog, neprofitnog sektora izradio Povelju o suradnji Grada Rijeke i nevladinog, neprofitnog sektora (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/04).

Temeljni cilj Povelje o suradnji Grada Rijeke i nevladinog, neprofitnog sektora je pružanje daljnje potpore neprofitnom sektoru kao nužnoj pretpostavci za demokratizaciju društva i unapređenje civilnoga društva postavljanjem okvira suradnje Grada Rijeke i udruga kao i okvira financiranja aktivnosti, projekata i programa udruga.

Grad Rijeka je za Povelju o suradnji Grada Rijeke i nevladinog, neprofitnog sektora dobio nagradu Zaklade za razvoj civilnoga društva kao primjer najbolje prakse suradnje javnog i neprofitnog sektora.

U Gradu Rijeci djeluje i Zaklada Sveučilišta u Rijeci osnovana 2003. godine kao samostalna neprofitna organizacija, izdvojena iz Sveučilišta u Rijeci, ali integrirana u njegove ciljeve i programe te odgovorna za njihovo postizanje – prvenstveno za razvoj Sveučilišta u Rijeci. Osnivači Zaklade, odnosno zakladnici jesu Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija.

Grad Rijeka godišnje raspisuje niz natječaja na koje se mogu javiti organizacije civilnog društva. Temeljem zakona raspisuju se natječaji za zadovoljavanje javnih potreba građana u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, a unatoč činjenici da za to ne postoji zakonska obveza, Grad Rijeka raspisuje javne natječaje temeljem kojih se dodjeljuju male potpore udrugama (Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu), financiraju se projekti iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života) te uređenje manjih javnih površina (Riječki program lokalnog partnerstva).

Uvjeti, mjerila i postupak za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Rijeke udrugama čiji su programi i projekti od interesa za opće dobro utvrđeni su Pravilnikom o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 15/18).

Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na druge organizacije civilnog društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja za financiranje programa i projekata nadležnog gradskog odjela, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Pored financijske potpore, Grad Rijeka putem nadležnih odjela gradske uprave pruža udrugama i tehničku podršku kao što je davanje prostora Grada Rijeke na korištenje bez naknade (npr. Gradska vijećnica, sportske dvorane itd.), te davanje na korištenje sportskih rekvizita, informatičke opreme, korištenje automobila Grada Rijeke za potrebe prijevoza i sl.