Grad Rijeka kontinuirano potiče suradnju s organizacijama civilnog društva te sudjeluje u projektima poticanja volontiranja.

Civilno društvo je ključan segment aktivnog i odgovornog građanstva te doprinosi unapređenju lokalne zajednice u kojoj njeni građani žive. Jedan od prioriteta Grada Rijeke je razvoj civilnoga društva te poticanje suradnje organizacija civilnoga društva i Grada Rijeke. U tom smislu Grad Rijeka kontinuirano sufinancira niz aktivnosti, projekata i programa organizacija civilnog društva na području grada Rijeke, a i šire, s ciljem aktivnog djelovanja građana u lokalnoj zajednici te unapređenja kvalitete života građana.

Kao jedan od segmenata civilnoga društva izdvaja se promocija i razvoj volonterstva u gradu Rijeci. Naime u suradnji s Udrugom za razvoj civilnoga društva „SMART“ Grad Rijeka od 2005. godine nagrađuje Volontere godine – tri volontera godine Grada Rijeke i tri volontera Primorsko-goranske županije.

Propisi koji se odnose na Civilno društvo i volontiranje