Financiranje malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta) i donošenje Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području svakog mjesnog odbora definirano je člancima  5. i 6.  Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada (Službene novine PGŽ 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i Službene novine Grada Rijeke 13/15).

Financiranje
Za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta) koji donosi vijeće mjesnog odbora,  u proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog odbora u godini koja prethodi godini donošenja Plana malih komunalnih akcija. 

Sredstva se  raspoređuju mjesnom odboru prema sljedećim kriterijima:

  • iznos u visini 20% sredstava razmjerno broju stanovnika,
  • iznos u visini 20% sredstava razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade,
  • iznos u visini 20% sredstava razmjerno površini područja mjesnog odbora.
  • 40% sredstava raspoređeno je na način da je 50% iznosa raspoređeno razmjerno broju stanovnika, a 50% razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan.