Nakon razvrstavanja dobivenih prijedloga prema nadležnosti za izvršenje zahvata (Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti (ZKD), Rijeka promet (RP), Energo (EN), te prijedloga koji se ne mogu realizirati iz sredstava za prioritete), osoba za koordinaciju, osim Rijeka prometu i Energu, prijedloge prosljeđuje i stručnim suradnicima za građevinu i hortikulturu u Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti, odnosno inženjerima prometa ili drugim suradnicima ovisno o prirodi zahtjeva odnosno prijedloga. Slijedi obrada prijedloga koja se sastoji od sljedećeg:

 • načelno potvrđivanje mogućnosti obavljanja predloženog zahvata i potvrđivanje nadležnosti za zahvat
 • očevid na terenu
 • određivanje obuhvata
 • potreba odvijanja zahvata u fazama (kroz dvije tri godine)
 • prikupljanje podataka o vlasništvu odnosno obaveza provjere vlasništva
 • uvid u prostorno plansku dokumentaciju pri svakom  novom zahvatu
 • utvrđivanje namjene prema prostornim planovima i po potrebi posebno kontaktiranje Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
 • načelno određivanje tehničkog rješenja
 • po potrebi kontaktiranje tajnika mjesnog odbora ili člana vijeća mjesnog odbora ili druge osobe na koju on uputi (građanin koji je dao prijedlog)
 • definiranje točnog naziva zahvata i eventualno potrebne tehničke pripreme
 • ovisno o veličini i zahtjevnosti zahvata, utvrđivanje potrebe ishoda dokumenata građenja, projekata i sl.
 • evidentiranje prisutne uzurpacije radi trenutnog ili kasnijeg angažiranja komunalnog redarstva
 • procjena vrijednosti zahvata sagledavanje cjelokupnog zahvata, temeljem prosječnih cijena ugovorenih u tekućoj godini
 • korekcija – određivanje naziva planske stavke proračuna
 • detaljno obrazlaganje nemogućnost realizacije pojedinog zahvata

Obrada pristiglih prijedloga traje od početka svibnja do sredine studenog (više od 6 mjeseci), kada se svi obrađeni zahtjevi dostavljaju vijećima mjesnih odbora na usvajanje, tj. na odabir i redoslijed realizacije zahvata koje žele uvrstiti u plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete.

Vijećima se dostavlja tablični pregled obrađenih prijedloga prioriteta – tablica sa prikazom svih prijedloga navedenih istim redoslijedom kao što ih je naveo mjesni odbor (uz svaku stavku upisana je procjena iznosa sredstava potrebnih za realizaciju ili razlog zbog kojeg prijedlog ne može biti uvršten u Plan, kao i nadležnost službe ili odjela  za realizaciju  kao i osobe koja je zahvat obrađivala.

Temeljem obrađenih prioriteta i dobivenih informacija, vijeća mjesnih odbora na svojim sjednicama utvrđuju liste prioriteta (studeni, početak prosinca), te pisanim očitovanjem potvrđuju redoslijed realizacije prioriteta (ostaju li pri prvotnoj listi ili mijenjaju redoslijed). Tada nastupa faza usuglašavanja i usklađivanja zahvata sa odobrenim sredstvima za svaki pojedini mjesni odbor.

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području  svakog mjesnog odbora izrađuje Odjel gradske uprave za komunalni sustav, a usvaja ga za svaku kalendarsku godinu Gradsko vijeće. Ako vijeće mjesnog odbora predloži radove čija je vrijednost manja od pripadajućeg iznosa raspoređenog za mjesni odbor, razlika sredstava usmjerava se za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke prema prijedlogu Odjela gradske uprave za komunalni sustav.