Savjetovanja s javnošću odnosno E-konzultacije alat su E-demokracije kojim se građani uključuju u donošenje javnih odluka, dokumenata i akata.

 

Savjetovanja s javnošću odnosno E-konzultacije provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Rijeke.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne.

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/2013 i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/2015 i 69/22, neslužbeni pročišćeni tekst) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Njime je propisano da jedinice lokalne samouprave objavljuju popis akata pred čije će donošenje ili izmjene provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, tzv. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Grad Rijeka E-konzultacije provodi od 2011. godine, a na razini cijele Hrvatske zakonska obaveza njihova provođenja u tijelima javne vlasti uvedena je 2013.