1. Projekt se mora odvijati na površini koja je u vlasništvu Grada Rijeke
  2. 10% ukupne vrijednosti projekta treba biti doprinos lokalne zajednice (volonterski rad, donacije…)
  3. U obzir dolaze samo jednostavne građevine i radovi za koje nisu potrebne građevinske i lokacijske dozvole, rješenja potvrde i dr. dokumenti građenja