• potaknuti vijeća mjesnih odbora, udruge i grupe građana na sudjelovanje u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici (od definiranja problema, do predlaganja projekta i učešća u realizaciji istoga)
  • razviti partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici
  • omogućiti brže rješavanje dijela problema komunalne infrastrukture onih građana i mjesnih odbora koji su spremni na osobni angažmana i aktivno sudjelovanje
  • postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora uz snažan doprinos lokalne zajednice